Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Aktuality a očekávané novinky pro rok 2017 v daních a účetnictví

 

Kód semináře:

S39/16

Datum:                              Další termíny podobných seminářů najdete zdezde a zde.

8. 11. 2016 (út)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové a účetní oblasti pro rok 2017, a to zejména v souvislosti s již schválenými nebo připravovanými novelami zákona o daních z příjmů a zákona o DPH. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

 

  1. Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, částečné odbytné z doplňkového penzijního spoření, změny pro slevy na dani pro invalidní osoby, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a úprava podmínek pro výplatu bonusu, již schválená sleva na evidenci tržeb a další)
  2. Změny v daních z příjmů pro právnické osoby (osvobození bezúplatných příjmů veřejnoprávních korporací, změny pro rodinné fundace, limity příspěvků na tvorbu FKSP a sociálních fondů a další)
  3. Další změny v daních z příjmů (úprava vymezení majetku a jeho ceny /právo stavby, vyřazení stavby v souvislosti s výstavbou, změny v odpisování /např. u nehmotného majetku, spoluvlastnických podílů, pro technické zhodnocení provedené ekonomickým uživatelem, u majetku příspěvkových organizací a dobrovolného svazku obcí/, rozšíření paušálu na dopravu, zdanění zálohy na výplatu podílu na zisku a další)
  4. Změny v zákoně o DPH (změny ve vymezení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat DPH, úprava pravidla pro přiznávání DPH ze záloh, rozšíření tuzemské přenesené daňové povinnosti, vracení uplatněného odpočtu a další postupy při nedoloženém odcizení, ztrátě či zničení majetku, nespolehlivý plátce versus nespolehlivá osoba, změny pro společníky společnosti/dřívějšího sdružení bez právní subjektivity/ ve vztahu k DPH a další)
  5. Změny dalších daňových zákonů (např. v dani z nabytí nemovitých věcí na základě novely přijímané v průběhu roku 2016), daňového řádu (změna úročení u daňového odpočtu, hrazení daně platební kartou) a v účetních předpisech
  6. Nejdůležitější změny v pojistných zákonech pro rok 2017 ve vztahu k daním a účetnictví a další

 

Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové očekávané postupy od roku 2017 ve srovnání s rokem 2016.

Účastníci obdrží podkladový materiál. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice.

Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.

 

Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, zákon o DPH, případně další předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.