Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Aktuality pro mzdové účetní

I.) PARAMETRICKÉ ZMĚNY VE MZDOVÉ OBLASTI PRO ROK 2017

 

Nařízení  vlády č. 325/2016 Sb. ,   o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017 nabývá   účinnosti od 1.1.2017.

Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu

1) Výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 činí 27 156 Kč.

(2) Výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 činí 1,0396. 

Výše redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu

Pro rok 2017 výše

a) první redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 12 423 Kč,

b) druhé redukční hranice pro stanovení výpočtového základu činí 112 928 Kč.

Výše základní výměry důchodu

Výše základní výměry starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu pro rok 2017 činí 2 550 Kč.

Zvýšení důchodů v roce 2017

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2016 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2016 tak, že

a)  základní výměra důchodu se zvyšuje o 110 Kč měsíčně,

b)  procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

 

1. Průměrná mzda pro účely důchodového pojištění

Z výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015 a přepočítacího koeficientu pro úpravu tohoto všeobecného vyměřovacího základu   se vypočte průměrná mzda pro účely důchodového pojištění  v r. 2017 a činí: 27 156 x 1,0396 = 28 231,37 Kč, zaokr. 28  232 Kč.

2. Redukční hranice v nemocenském pojištění a pro náhradu mzdy při DPN

Od 1. ledna 2017 se zvyšují redukční hranice pro výpočet denního vyměřovacího základu pro stanovení výše dávek nemocenského pojištění a pro výpočet průměrného výdělku pro stanovení výše náhrady mzdy v době prvních 14 kalendářních dnech trvání dočasné pracovní neschopnosti.

  Rok

 

2016

2017

Redukční hranice v nemocenském pojištění 

I.
II.
III. 

901 Kč

1 351 Kč

2 701 Kč

942 Kč

1 412 Kč

2 824 Kč

Redukční hranice pro náhradu mzdy  při DPN

I.
II.
III. 

157,68 Kč

236,43 Kč

472,68 Kč

164,85 Kč

247,10 Kč

494,20 Kč

  

Podmínky účasti na nemocenském pojištění

Od 1. ledna 2012  činí rozhodný příjem pro účast na nemocenském pojištění  stále 2 500 Kč.

  

3. Maximální vyměřovací základ

Maximální vyměřovací základ pro odvod pojistného na sociální zabezpečení od roku 2012 činí 48násobek průměrné mzdy.

Pro rok 2017  činí MVZ  …. 28 232  x 48 = 1 355 136 Kč

Rok

2016

2017

Maximální vyměřovací základ 

1 296 288 Kč

1 355 136 Kč

 

4. Minimální hranice u OSVČ v roce 2016 a 2017

Rok

      2016

2017

Daňový základ u OSVČ vedlejší, který založí povinnou  účast na důchodovém pojištění 

64 815 Kč

67 757 Kč

Minimální měsíční vyměřovací základ u OSVČ:

 

                                                                        hlavní

                                                                        vedlejší 

 

 

6 752 Kč

2 701 Kč

 

 

     7 058Kč

     2 824 Kč

Minimální záloha u OSVČ:

 

                                                                                    hlavní

                                                                                    vedlejší 

 

 

    1 972 Kč

789 Kč

 

 

2 061 Kč

825 Kč

Minimální pojistné na nemocenské pojištění 

115 Kč 

115 Kč

 

5. Dobrovolné důchodové pojištění                   

Minimální vyměřovací  základ  v r. 2017 pro dobrovolné důchodové pojištění činí      7 058 Kč.  Pojistné činí   7 058 x 28%= 1 977 Kč.

 

6. Solidární zvýšení zálohy daně

Solidární zvýšení zálohy daně se uplatní, pokud zdanitelný příjem překročí  částku     112 928 Kč v kalendářním  měsíci (4 x 28 232 = 112 928 Kč).

 

7. Osvobození pravidelně poskytovaného důchodu do limitu

V souladu s § 4 odst. 1 písm. h) ZDP se  od daně osvobozuje pravidelně vyplácený důchod nebo penze nejvýše  do 36násobku minimální mzdy, která je platná k 1. lednu kalendářního roku, za zdaňovací období, do níž se však nezahrnuje výše příplatku nebo příspěvku k důchodu podle jiných právních předpisů. Limit  pro osvobození  činí  36 x 11 000 =  396 000 Kč.

 

8. Zdravotní pojištění

Minimální výše pojistného  na zdravotní pojištění u OSVČ hlavní ….28 232 : 2  x 13,5% = 1 905,66 Kč, zaokr. 1 906 Kč.

Minimální vyměřovací základ pro zdravotní pojištění činí  11 000 Kč za měsíc, minimální výše  pojistného  činí  11 000 x 13,5% = 1  485 Kč.

 

Pojistné u osoby bez zdanitelných příjmů

Osoba bez zdanitelných příjmů platí od 1.1.2017 pojistné na ZP …. 1 485 Kč. Pojistné je splatné do 8. kal. dne měsíce následujícího.

  

Odpočet u poživatelů invalidních důchodů

Vláda stanovila  od 1.1.2017  nařízením vlády č. 181/2016 Sb. vyměřovací základ pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát, ve výši 6  814 Kč na kalendářní měsíc.

O tuto částku se snižuje dosažený měsíční vyměřovací základ u poživatelů invalidních důchodu, kteří jsou zaměstnanci zaměstnavatele, který v příslušném kalendářním měsíci zaměstnává více než 50% zaměstnanců se zdravotním postižením z celkového přepočteného počtu zaměstnanců. 


  

 

II.) PŘEHLED NOVĚ SCHVÁLENÝCH PŘEDPISŮ PRO MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ - 2017

 

Nařízení vlády č. 433/2016 Sb.  -o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Průměrný výdělek se zvyšuje  od 1.1.2017 o 2,2%.

 

Nařízení vlády č. 449/2016 Sb., kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení. Pro  exekuční srážky  se  započítává  v r. 2017 částka 5 822 Kč,  namísto  5 858 Kč v r. 2016.

 

Sdělení č. 448/2016 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2016 pro účely zákona o zaměstnanosti -   průměrná mzda činí 27 000  Kč.

 

Vyhláška č. 440/2016 Sb. o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 Náhrada za opotřebení  jednostopého vozidla   1,10 Kč / km

                                     osob. silničního vozidla   3,90 Kč/km

Stravné

a) 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

b) 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,

c) 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

a) 29,50 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,

b) 32,50 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,

c) 28,60 Kč u motorové nafty.

 

 Zákon č. 460/2016 Sb. , kterým se  mění   NOZ – účinnost 28.2.2017

V § 1988 odst. 2 se slova „ , a proti pohledávce mzdy, platu, odměny ze smlouvy o výkonu závislé práce zakládající mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem obdobný závazek a náhradě mzdy nebo platu ve výši přesahující jejich polovinu“ zrušují.

 V § 2045 odst. 1 se slova „ve výši nepřesahující jejich polovinu“ zrušují.

 

Zákon č. 454/2016 Sb.  – změna  ZDP -  § 4 odst. 1 písm. n), o), i)

Od 1.1.2017 jsou osvobozeny veškeré výluhové náležitosti u vojáků  z povolání a příslušníků zbrojených  sil včetně  příspěvku  bydlení u vojáků  z povolání.

  Datum publikování informace: 7. března 2017
Zadala: Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Výňatek z materiálů připravených Ing. Růženou Klímovou pro účastníky semináře BRZO dne 7. 3. 2017