Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Aktuální informace k problematice DPH

Dne 7. 1. 2020 proběhl seminář Uplatňování DPH v roce 2020, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Ivanou Langerovou, daňovou poradkyní. Níže je materiál poskytnutý paní Ing. Langerovou. 

Aktuální informace z internetových stránek GFŘ k problematice DPH

  •  Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve smyslu přeřazení tepla a chladu do druhé snížené sazby DPH ve výši 10 %. 

Vždy, když dochází ke změně sazby u dodávek energií, je vhodné si uvědomit, že obecné pravidlo pro vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby je vymezeno v § 20a zákona o DPH. Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy). 

Pravidla pro určení základu daně a výše daně v případě vypořádání záloh za zdanitelná plnění, kdy se v průběhu vypořádávaného období měnily sazby daně, řeší ustanovení § 37a zákona o DPH. 

Výše zmíněná informace GFŘ ukazuje výpočet zdanění DPH v jednotlivých případech, např. když záloha je zdaněna sazbou 15 % podle data, kdy byla přijata a při vyúčtování v roce 2020 je k DUZP platná sazba již 10 %.

 

  • Informace GFŘ k opravě základu daně dle § 46 a násl. a opravě odpočtu daně dle § 74a ZDPH u nedobytných pohledávek

Novela ZDPH (zákon č. 80/2019 Sb.), která nabyla účinnosti 1. 4. 2019, zavedla oprávnění věřitele provést opravu základu daně v případě pohledávek, které tuzemský zákonodárce považuje za nedobytné. 

Novela ZDPH dále zrušila možnost provedení opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 44 ZDPH ve znění účinném do 31. 3. 2019, které vznikly po účinnosti této novely ZDPH.

Vznikla-li pohledávka věřitele (bylo uskutečněno zdanitelné plnění) před účinností této novely ZDPH, přičemž bylo insolvenční řízení zahájeno od nabytí účinnosti této novely ZDPH (tj. od 1. 4. 2019), pak již podle § 44 ZDPH ve znění účinném do 31. 3. 2019 postupovat také nelze. 

Možnost provedení opravy základu daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení a jejich podmínky jsou nově koncipovány v § 46 odst. 1 písm. c) ZDPH. § 46 novelizovaného ZDPH neumožňuje provedení opravy základu daně v případě změny výše pohledávky na základě schválení reorganizačního plánu dlužníka. Oprava základu daně v případě schválení reorganizačního plánu, jehož důsledkem je oprava základu daně u pohledávky, se řídí zejména § 42 ZDPH, konkrétně § 42 odst. 1 písm. f) ZDPH. I před účinností novely ZDPH se v tomto případě taktéž postupovalo dle § 42 ZDPH. 

Informace GFŘ na konkrétních příkladech přibližuje postup oprav základu daně dle nových ustanovení. 

Informace GFŘ dále kromě jiného zmiňuje fakt, že soudní dvůr EU (rozsudek Soudního dvora EU ze dne 8. května 2019, A-PACK CZ, C-127/18, EU:C:2019:377) shledal, že tuzemská právní úprava, která byla účinná před novelou ZDPH a neumožňovala v případě, přestal-li dlužník v mezidobí od uskutečnění původního zdanitelného plnění do splnění podmínek pro opravu výše daně za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 44 ZDPH ve znění účinném před novelou ZDPH být plátcem daně, opravy základu daně a výše daně, je v rozporu s čl. 90 a 273 směrnice o DPH. 

Na základě toho bylo GFŘ nuceno konstatovat, že v případě, kdy věřitel i dlužník byli plátci daně v době, kdy se uskutečnilo původní zdanitelné plnění, načež v mezidobí od uskutečnění původního zdanitelného plnění do splnění podmínek pro opravu základu daně v případě nedobytné pohledávky dle § 46 a násl. ZDPH dlužník přestal být plátcem daně, je věřitel oprávněn k provedení opravy základu daně v případě nedobytné pohledávky za současného splnění všech ostatních podmínek § 46 a násl. ZDPH, a to i přes to, že text § 46 odst. 3 písm. h) ZDPH tuto možnost výslovně vylučuje.

 

  • Upozornění na změnu DIČ u některých plátců DPH v Nizozemsku

GFŘ upozorňuje, že ke dni 1. 1. 2020 vstupují v platnost nová DIČ některých nizozemských osob registrovaných k dani. Doporučuje se proto plátcům, kteří uzavírají obchody v Nizozemsku, aby si ověřili, zda platnost současného DIČ jejich obchodního partnera nekončí 31. 12. 2019. 

Nová DIČ budou obsahovat 12 znaků a budou mít následující formát:
- prvních devět znaků jsou číslice, poslední 3 znaky jsou vždy v rozsahu B01 až B99, nebo
- prvních deset znaků jsou číslice nebo velká písmena nebo "+" nebo "*", poslední 2 znaky jsou vždy v rozsahu 02 až 98. 

Transakce uskutečněné před 31. 12. 2019 se budou do souhrnných hlášení uvádět se starým DIČ; transakce provedené po 1. 1. 2020 musí již být deklarovány pod novým DIČ.

 

  • Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny v DPH, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře ZDE.

 

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 15. 1. 2020
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorkou Ing. I. Langerovou