Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

DPH v roce 2019

Dne 9. 4. 2019 proběhl seminář ke změnám zákona o DPH v roce 2019, ve kterém se Ing. Václav Benda věnoval zejména nejvýznamnějším změnám, které vyplývají s účinností od 1. 4. 2019 z novely zákona o DPH provedená zákonem č. 80/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní. 

Touto novelou byla provedena řada změna v pravidlech pro opravu základu daně, které vyplývají z novelizovaného znění § 42 zákona o DPH. Podle § 42 odst. 1 zákona o DPH plátce opraví základ daně, nastanou-li vyjmenované skutečnosti, a to zejména při zrušení nebo vrácení zdanitelného plnění nebo jeho části a dále také nastanou-li další skutečnosti, na jejichž základě dojde ke změně původního základu daně podle § 36 a 36a zákona o DPH po dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

Z novelizovaného znění § 42 odst. 3 zákona o DPH nadále vyplývá, že se oprava základu daně považuje za samostatné zdanitelné plnění, které se nově považuje za uskutečněné dnem, kdy nastaly skutečnosti rozhodné pro provedení opravy základu daně. Tento den je plátce povinen nově uvádět na opravném daňovém dokladu podle § 45 novelizovaného znění zákona o DPH. Z § 42 odst. 4 zákona o DPH nadále vyplývá povinnost vystavit opravný daňový doklad v případě, že plátce měl povinnost vystavit daňový doklad. Navíc je stanovena povinnost vystavit opravný daňový doklad i v případě, že plátce vystavil daňový doklad, i když neměl povinnost vystavit daňový doklad, a přitom je osoba, pro kterou se plnění uskutečnilo, plátci dostatečně známa. V ostatních případech zůstává zachována povinnost provést opravu základu daně v evidenci pro účely DPH. 

Podle § 42 odst. 5 zákona o DPH je plátce povinen vystavit opravný daňový doklad do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, jak je vymezen v novelizovaném znění § 42 odst. 3 zákona o DPH. Plátce je povinen ve stejné lhůtě (15 dnů) vynaložit úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, k tomu, aby se opravný daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění. Tato úprava prakticky koresponduje s novelizovaným zněním 28 odst. 8 zákona o DPH, v němž je zakotvena obdobná úprava pro doručování daňových dokladů. Plátce bude muset přitom v případě potřeby správci daně prokázat, že dostatečné úsilí k doručení daňového dokladu či opravného daňového dokladu skutečně vynaložil, tj. již se neprokazuje doručení opravného daňového dokladu.

 

Další semináře – školení se zaměřením na DPH si můžete vybírat zde: https://www.brzo.cz/dph/ 

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.


Datum vložení: 29. 4. 2019
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorem Ing. V. Bendou