Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

EET – novela zakotvena v zákoně č. 256/2019 Sb.

Zákon č. 256/2019 Sb. mění Zákon o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. a zahrnuje i změny v DPH.

  • POSLEDNÍ VLNA EET OD 1. 5. 2020


Podle novely 256/2019 Sb. začnou podnikatelé spadající do 3. a 4. fáze EET (3. vlna EET) elektronicky evidovat tržby od 1. května 2020.  

Od 1. 5. 2020 se EET bude týkat všech podnikatelů, kteří přijímají tržby v hotovosti (s určitými výjimkami, které jsou uvedeny v § 12 Zákona o evidenci tržeb č. 112/2016 Sb. a rozšířeny v novele 256/2019 Sb.- viz níže změny od 1. 11. 2019).

Více: https://www.etrzby.cz/cs/kdo-a-jake-trzby-eviduje   

Novela má jako celek účinnost od 1. 11. 2019, ale hlavní změny budou mít účinnost od 1. 5. 2020.

Zákon 256/2019 Sb. obsahuje také přeřazení některých služeb a zboží do zdanění druhou sníženou sazbou 10 % DPH – účinnost od 1. 5. 2020 (viz naši předchozí aktualitu ze dne 7. 10. 2019 na téma „Změny v DPH“).

  •  ZMĚNY OD 1. 11. 2019


Elektronické evidenci tržeb budou podléhat jen tržby uskutečněné na území ČR

• Novela rozšířila § 12 zákona o evidenci tržeb o další výjimky z EET.


Od 1. 11. 2019 nepodléhají EET také: 

-
tržby z prodeje sladkovodních ryb a souvisejících služeb uskutečněné vždy v období od 18. do 24. prosince v provozovně, ve které se v tomto období uskutečňují pouze tyto tržby,

- sociální služby v § 12 přesně vyjmenované, 

- platby za poskytování telekomunikačních služeb nebo jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní telefonní sítě, které jsou následným čerpáním nebo zúčtováním jiné platby,

- tržby z hazardní hry,

- tržby z obchodní letecké dopravy a ze služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní,

- tržby poplatníka daně z příjmů fyzických osob v těchto případech:

1. kterému je přiznán nárok na průkaz ZTP/P z důvodu úplné nebo praktické nevidomosti nebo těžké hluchoslepoty,

2. který provozuje podnikatelskou činnost bez spolupracujících osob podle zákona upravujícího daně z příjmů a bez zaměstnanců, ledaže tyto osoby splňují podmínku uvedenou v bodě 1,

3. který není společníkem společnosti, z jejíž činnosti tržba plyne, ledaže všichni společníci společnosti splňují podmínku uvedenou v bodě 1, a

4. který tuto tržbu přijímá sám nebo prostřednictvím zaměstnance, spolupracující osoby nebo společníka společnosti, kteří splňují podmínku uvedenou v bodě 1.

 Nadále (i po 1. 11. 2019 a po 1. 5. 2020) jsou z EET vyloučeny tržby subjektů hospodařících s veřejnými prostředky (obce, kraje, příspěvkové organizace), regulovaná odvětví (finanční instituce, energetika), vztahy zaměstnavatelů vůči zaměstnancům apod. – viz § 12 zákona 112/2016 Sb.).  

DIČ je od 1. 11. 2019 opět náležitostí účtenky pro účely evidence tržeb, ale jen pokud není tvořeno rodným číslem. 


  • ZMĚNY OD 1. 5. 2020

 

• EET budou podléhat zbývající obory, např. svobodná povolání, doprava, zemědělství, řemesla a výrobní činnosti (více https://www.etrzby.cz).  

• Evidence tržeb ve zvláštním režimu (off-line režim – papírový režim): 
   
 - V tomto režimu budou moci evidovat tržby: 
    a)   fyzické osoby pokud: 
          - výše jejich příjmů z evidovaných tržeb nepřesahuje za 4 bezprostředně předcházející 
            kalendářní čtvrtletí 600 000 Kč a předpokládaná výše těchto příjmů ve 12 bezprostředně
            následujících kalendářních měsících nepřesahuje 600 000 Kč 
          - nejsou plátci DPH a 
          - mají nejvýše 2 zaměstnance

    b)  právnické osoby poskytující zdravotní služby, za které přijímají úhrady od zdravotní pojišťovny  

 - Povolení pro evidenci tržeb ve zvláštním režimu vydá správce daně na základě žádosti, kterou lze podávat již od 1. 11. 2019 a první bloky k evidenci této tržby vyzvednout od 1. 2. do 1. 5. 2020. 

 - Více k evidenci ve zvláštním režimu – viz novela 256/2019 Sb. – nové par.  11a, 15a, 23a,b,c.

 

• Podrobnější informace s dostatečným předstihem získáte na našem semináři S14/20, který se uskuteční dne 12. 2. 2020. Dotazy doporučujeme zaslat předem.

 

  • SEMINÁŘ BRZO k novele EET

 

S14/20 – ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB – NOVELA ZÁKONA - 3. A 4. FÁZE + NOVINKY V OBLASTI EET


Datum konání: 12. 2. 2020 (stř)
Lektor:             RNDr. Petr Beránek, daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o. 

Lektor s Vámi na semináři probere Novelu zákona o EET, koho se týká 3. a 4. fáze. Budete seznámeni se změnami a novinkami v EET, které se týkají i těch, kteří již EET povinně podléhají. Dále budou probrány principy evidence, příjmy podléhající a vyloučené z evidence, registrace, sankce atd. Na semináři bude prostor pro diskusi a dotazy posluchačů.

 
  • AKTUÁLNÍ PŘEHLED NAŠICH ŠKOLENÍ naleznete ZDE.

 

 

Datum vložení: 21. 10. 2019
Připravila:         Ing. Věra Taranzová a Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Vložila:             Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj:                Zákon č. 256/2019 Sb., www.financnisprava.cz, www.etrzby.cz