Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Novinky při uzavírání roku 2016

Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění vyhl.č. 250/2015 Sb., -  výběr některých novinek platných od roku 2016, na které je třeba pamatovat při uzavírání roku 2016

Změny ve směrné účtové osnově

Zrušení položky aktiv „zřizovací výdaje“

Změny v účtování a vykazování zásob vlastní činnosti

Změny v účtování a vykazování aktivace

Změny v účtování přijatých darů

Nová úprava účetních výkazů

         V tabulce jsou uvedeny změny ve směrné účtové osnově pro podnikatelské subjekty

Účetní období 2015

Účetní období 2016 a další

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek a pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

04 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

12 - Zásoby vlastní výroby

12 - Zásoby vlastní činnosti

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry

Účtová třída 2 - Krátkodobý finanční majetek a peněžní prostředky

21 - Peníze

21 - Peněžní prostředky v pokladně

22 - Účty v bankách

22 - Peněžní prostředky na účtech

23 - Krátkodobé bankovní úvěry

23 - Krátkodobé úvěry

25 - Krátkodobé cenné papíry a podíly a
pořizovaný krátkodobý finanční majetek

25 - Krátkodobý finanční majetek

46 - Dlouhodobé bankovní úvěry

46 - Dlouhodobé závazky k úvěrovým institucím

58 - Mimořádné náklady

58 - Změna stavu zásob vlastní činnosti a aktivace

61 - Změny stavu zásob vlastní činnosti

nahrazeno skupinou 58

62 - Aktivace

nahrazeno skupinou 58

68 - Mimořádné výnosy

zrušeno

 

Zrušení účtování o zřizovacích výdajích

Přechodné ustanovení vyhlášky stanoví, že

až do vyřazení zřizovacích výdajů, o kterých bylo účtováno a byly vykazovány podle ustanovení § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném do 31. prosince 2015, bude pokračováno a bude o nich účtováno v položce

„B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“ podle § 6 odst. 5 této vyhlášky.

Prakticky není nutné přeúčtovávat položky z účtů 011 – Zřizovací výdaje o 071 – Oprávky ke zřizovacím výdajům, ale je třeba tyto účty od roku 2016 přiřadit k položce aktiv „B.I.4. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek“.

Zřizovací výdaje – zákon o daních z příjmů

V rámci novely zákona o daních z příjmů platí obdobné přechodné ustanovení (Čl. IV zákona č. 221/2015 Sb., bod 4.) pro zřizovací výdaje zaevidované v majetku poplatníka ve zdaňovacím období započatém přede dnem nabytí účinnosti novely zákona, tzn. před 1. lednem 2016.

Dle § 32a odst. 4 ve znění k 31. 12. 2015 platí, že zřizovací výdaje se odpisují rovnoměrně bez přerušení, a to 60 měsíců

Goodwill

V souvislosti s čl. 12 odst. 11 směrnice EU byla do vyhlášky doplněna maximální doba (120 měsíců) odpisování goodwillu

(viz § 6 odst. 3 písm. c).      

 

Změna stavu zásob vlastní činnosti
Aktivace

Popis operace

MD

D

Příjemka na sklad výrobků

123 – Výrobky

583 – Změna stavu zásob vlastní činnosti

Výdejka ze skladu výrobků

583 – Změna stavu zásob vlastní činnosti

123 – Výrobky

Aktivace nákladů na výrobu dlouhodobého hmotného majetku

042 – Pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek

585 – Aktivace dlouhodobého hmotného majetku

 

Další informace můžete najít v níže uvedených zdrojích nových informací Svazu účetních ČR

 

Zdroje nových informací SÚ ČR

 

u  odborný časopis Metodické aktuality SÚ ČR

u  MA 9/2015        Novela zákona o účetnictví

u  MA 10/2015     Účetní závěrka 2015, novinky 2016

u  MA 2/2016        Doporučený účtový rozvrh pro rok 2016

MA 9/2016 Nové účetní výkazy podnikatelů 2016

MA 10/2016 Účetní závěrka podnikatelů 2016

u  poradenský SW Účetní poradce

u  e-Bulletin SÚ

www. svaz-ucetnich.eu; www.ucetni.cz

mail:metodika@ucetni.cz

vedoucí metodické sekce: Ing. Monika Velková


Datum publikování informace: 6. února 2017
Připravila: Ing. Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: materiál zpracovaný Ing. Janou Pilátovou, auditorkou, daňovou poradkyní,  prezidentkou SÚ ČR