Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Nový kompenzační bonus 2021

Nový kompenzační bonus 2021 (KB) je upraven zákonem č. 95/2021 Sb., účinným od 27. 2. 2021.

V současné době lze žádat o kompenzační bonus za dvě bonusová období, a to za únor 2021 (do 3. 5. 2021) a březen 2021 (do 1. 6. 2021). O kompenzační bonus je možno požádat zaráz za obě bonusová období. KB je možno kombinovat s programem Ativirus a s progrmem Nájemné.
                                           

Subjekty kompenzačního bonusu:

-          OSVČ (§ 2 zákona o KB)

-          Společník s.r.o. (§ 3  zákona o KB)

-          Dohodáři – pracující na základě DPP - nad 10 tis. a DPČ (§ 4 zákona o KB)

Kompenzační bonus u OSVČ – základní informace


 • Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná ve smyslu § 9 odst. 2 a 3 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
 • Kompenzační bonus činí 1 000 Kč za každý kalendářní den bonusového období.
 • Základní podmínkou pro získání kompenzačního bonusu je pokles tržeb (z prodeje výrobků, zboží a služeb) o více než 50 %. Pokles tržeb se posuzuje takto: tržby za srovnávané období se porovnají s měsíčním průměrem tržeb za srovnávací období.
 • Bonusové období je období, za které může OSVČ žádat o kompenzační bonus. Zatím jsou stanovena dvě bonusová období: únor 2021 a březen 2021
 • Srovnávané období je kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období.

Pro bonusové období únor 2021 je srovnávaným obdobím leden 2021 a pro bonusové období březen 2021 je srovnávaným obdobím únor 2021.

 • Srovnávací období: je období 3 po sobě jdoucích kalendářních měsíců v období od 1. listopadu 2018 do 31. prosince 2020, jejichž názvy se shodují s názvy 3 kalendářních měsíců bezprostředně předcházejících bonusovému období; lze-li takto určit více období, je srovnávacím obdobím to, které si subjekt kompenzačního bonusu zvolí.

Srovnávacím obdobím pro bonusové období únor 2021 je období listopad 2018, prosinec 2018 a leden 2019 nebo listopad 2019, prosinec  2019 a leden 2020.

 • Příklad


Bonusové období:  únor 2021 -
max. bonus za 28 dní za únor je při splnění všech podmínek 28 000,-.Kč

Srovnávané období:  leden 2021 – tržby 70 000,- Kč

Srovnávací období: OSVČ si vybrala období listopad 2018 až leden 2019.

Tržby - listopad 2018: 200 000,- Kč , prosinec 2018: 220 000,- Kč, leden 2019: 180 000,- Kč.

Průměrná tržba za srovnávací období: 600 000 : 3 = 200 000,- Kč

Porovnání:

70 000 < 200 000  …..  tržby poklesly o více než 50 %

V případě OSVČ nesmí výše kompenzačního bonusu za bonusové období překročit rozdíl průměrné výše tržeb ve srovnávacím období a výše tržeb ve srovnávaném období.

200 000 - 70 000 = 130 000,-

130 000 > 28 000,-

Závěr: pokud OSVČ splní všechny další podmínky, tak má nárok na bonus 28 000,- Kč za měsíc únor 2021.

 • Podmínky pro nárok na kompenzační bonus:

Příjemcem kompenzačního bonusu může být:

  1. OSVČ, která vykonává hlavní nebo vedlejší činnost. Může být též pojištěncem nemocenského pojištění jako zaměstnanec.
  2. OSVČ, pokud v bonusovém období její podnikatelská činnost byla významně dotčena v důsledku ohrožení zdraví v souvislosti s epidemií koronaviru nebo z důvodů krizových opatření, a to zvláště z důvodu:

--- uzavření či omezení provozu provozovny

--- karantény nebo izolace

--- péče o dítě (i péče o dítě zaměstnance)

--- poklesu poptávky po výrobcích, službách

--- omezení či ukončení dodávek nebo služeb potřebných pro výkon SVČ

 • Další podmínka pro nárok na kompenzační bonus: příjmy pocházející z činností, jejichž výkon byl významně dotčen, musí být v rámci srovnávacího nebo (dle volby OSVČ) v rámci rozhodného období příjmy převažujícími (nadpolovičními). Při posuzování tohoto kritéria se zohledňují pouze příjmy podle § 6, 7 a 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů). Rozhodné období je období od 1. června 2020 do 30. září 2020. Co je srovnávací období – viz výše.

 • V bonusovém období nemůže být OSVČ nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona o DPH.

Více informací ke kompenzačnímu bonusu všech subjektů a různé příklady výpočtu výše kompenzačního  bonusu najdete na portálu Finanční správy a MFČR:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021/zakladni-informace-novy-kb-2021

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021

 

Datum vložení: 04. 03. 2021
Vložila: Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: www.financnisprava.cz, www.mfcr.cz, zákon č. 95/2021 Sb.