Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

ŘEŠENÉ ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOTAZY - př. č. 2 - autorka Ing. Jana Pilátová

Dne 12. 1. 2021 proběhl webinář Účetní závěrka ve vazbě na daň z příjmů – daňové a účetní problémy + novinky v účetnictví 2021, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Janou Pilátovou, auditorkou, daňovou poradkyní, členkou výkonného výboru Komory auditorů ČR.

V nabídce najdete další webinář s Ing. Janou Pilátovou - datum konání: 21. 1. 2021 (od 9:00 h) - téma: Daňová evidence - uzavření za rok 2020, příprava daňového přiznání FO, novinky 2021. Více informací o webináři ZDEV ceně webináře opět bohatý a výborně zpracovaný materiál lektorky Ing. Jany Pilátové.Příklad k webináři 12. 1. 2021
Autorka odpovědi: Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně

  • Příklad – technické zhodnocení nákladního auta u autodopravce

 

Otázka:

Autodopravce (obchodní korporace) nechal přestavět v r. 2020 už odepsané nákladní auto na nosič kontejnerů.
Cena za přestavbu auta bez DPH je asi 300 000,00.
Přestavěné auto bych zařadila do 2. odpisové skupiny. 

Jak budu postupovat?
Myslím si, že když je už auto odepsané, budu odepisovat od r. 2020 jen těch 300 000 Kč.

 

Odpověď:

Předpokládám, že

- nákladní auto je v účetnictví evidováno na účtu 022 – Samostatné hmotné movité věci a účetní oprávky ve výši 100% pořizovací ceny jsou na účtu 082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem;

- na kartě hmotného majetku pro účely daně z příjmů jsou evidované daňové odpisy, které jsou již ve výši vstupní ceny;

- nákladní auto je stále v majetku společnosti, což potvrdila i fyzická inventura provedená za účelem zjištění skutečného stavu dlouhodobého hmotného majetku k rozvahovému dni (31.12.2020);

- náklady na přestavbu auta splňují parametry technického zhodnocení, neboť se jedná o rekonstrukci (viz § 47 odst. 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění p.p. + § 33 odst. 2 ZDP)

 

Účetní řešení:

Dle § 47 odst. 4 a odst. 5 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve p.p. platí následující:

 

Ocenění odpisovaného dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, k jehož účtování a odpisování je oprávněna účetní jednotka.

Technickým zhodnocením se rozumí zásahy do majetku uvedeného do užívání, které mají za následek

• změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo

•  rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku, včetně nástaveb, přístaveb a stavebních úprav, pokud

• vynaložené náklady dosáhnou ocenění určeného účetní jednotkou pro vykazování jednotlivého dlouhodobého majetku v položkách

° "B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek" (§ 6 odst. 1 věta první) a "B.II.2. Hmotné movité věci a jejich soubory"
° nebo v případě majetku vykazovaného v položce "B.II.1.2. Stavby" dosáhnou vynaložené náklady významné hodnoty ve vztahu k pořizovací ceně nebo reprodukční pořizovací ceně jednotlivé stavby. 

 

… Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončené zásahy do jednotlivého dlouhodobého majetku za účetní období.

 

Problematikou oceňování, odpisování a účtování technického zhodnocení DMH se zabývá Český účetní standard pro podnikatele č. 013 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

 

Pro řešení výše uvedené situace jsou relevantní zejména body

- 3.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se oceňuje podle §25 a §27 zákona o účetnictví a §47, §61 a §61a vyhlášky.

- 4.1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se odpisuje podle §28 zákona o účetnictví a §56 vyhlášky.

- 4.2. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

- 5.1.1. a 5.1.3. - stanoví postup účtování

 

 

 

Popis operace

ocenění

MD

D

1.

PZ k 1.1.2020

Pořizovací cena

022

701

2.

PZ k 1.1.2020

100% oprávky

701

082

3.

Náklady na technické zhodnocení provedené a dokončené v roce 2020

300 000 Kč

022

042

4.

Účetní odpisy za rok 2020 dle Odpisového plánu stanoveného účetní jednotkou

 

551

082

 

Daňové řešení:

Dle Čl. XII Přechodná ustanovení, bod 14. zákona č. 609/2020 Sb., lze na hmotný majetek pořízený od 1.ledna 2020 a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1.ledna 2020 použít ZDP ve znění účinném od 1.1.2021.

 

Využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek ZDP ve znění účinném od 1.1.2021

Od 1.1.2021 je pro účely ZDP zvýšen limit

- při pořízení hmotných movitých věcí i

- pro technické zhodnocení

 

ze 40 000 Kč na 80 000 Kč.

 

Dle § 29 odst. 3 ZDP technické zhodnocení zvyšuje vstupní cenu (dále jen "zvýšená vstupní cena") a zároveň u majetku odpisovaného podle § 32 i zůstatkovou cenu (dále jen "zvýšená zůstatková cena") příslušného majetku v tom zdaňovacím období, kdy je technické zhodnocení dokončeno a uvedeno do stavu způsobilého obvyklému užívání.

 

Při rovnoměrném odpisování ze zvýšené vstupní ceny hmotného majetku se stanoví odpisy tohoto majetku za dané zdaňovací období ve výši jedné setiny součinu jeho zvýšené vstupní ceny a přiřazené roční odpisové sazby platné pro zvýšenou vstupní cenu. (viz § 30 odst. 8 ZDP)

 

Roční odpisová sazba pro hmotný majetek zařazený do 2. odpisové skupiny platí dle § 30 odst. 1 ZDP pro zvýšenou vstupní cenu činí „20“.

 

Dle § 32 odst. 3 ZDP se při zrychleném odpisování majetku zvýšeného o jeho technické zhodnocení odpisy stanoví

 

a) v roce zvýšení zůstatkové ceny jako podíl dvojnásobku zvýšené zůstatkové ceny majetku a přiřazeného koeficientu zrychleného odpisování platného pro zvýšenou zůstatkovou cenu,

 

b) v dalších zdaňovacích obdobích jako podíl dvojnásobku zůstatkové ceny majetku a rozdílu mezi přiřazeným koeficientem zrychleného odpisování platným pro zvýšenou zůstatkovou cenu a počtem let, po které byl odpisován ze zvýšené zůstatkové ceny.  • Další webinář s Ing. Janou Pilátovou na téma Daňová evidence - uzavření za rok 2020, příprava daňového přiznání FO, novinky 2021 se koná 21. 1. 2021. Více info a přihláška ZDE.
     

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 14. 1. 2021
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorkou Ing. J. Pilátovou