Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Technické zhodnocení stavby - Ing. J. Pilátová

Dne 21. 1. 2021 proběhl webinář Daňová evidence – uzavření za rok 2020, příprava daňového přiznání FO, novinky 2021, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Janou Pilátovou, auditorkou, daňovou poradkyní, členkou výkonného výboru Komory auditorů ČR. 

Lektorka pro Vás vypracovala 3 příklady z webináře (Autorka odpovědí: Ing. Jana Pilátová).

 

  • Příklad: Technické zhodnocení stavby provedené fyzickou osobou – podnikatelem

 

Zadání:

V průběhu roku 2020 bylo dokončeno technické zhodnocení stavby, která byla v minulosti součástí obchodního majetku fyzické osoby. Tato fyzická osoba přešla v roce 2017 z režimu daňové evidence (§7b ZDP) na režim paušálních výdajů (§7 odst.7 ZDP), které uplatňuje dosud, tzn. i za rok 2020.

 

Otázka:

Jak má být v roce 2020 postupováno?

 

Odpověď:

Uplatní-li poplatník výdaje podle § 7 odstavce 7 ZDP (tzn. výdaje stanovené procentem z příjmů), má se za to, že v částce takto stanovených tzv. paušálních výdajů jsou zahrnuty veškeré výdaje poplatníka vynaložené v souvislosti s dosahováním příjmů ze samostatné činnosti.

 

Fyzická osoba, tzv. „paušalista“ je povinen vždy vést

• záznamy o zdanitelných příjmech a
• evidenci pohledávek vzniklých v souvislosti s činností, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti.

 

Kromě těchto povinností, které jsou stanoveny přímo v § 7 odst. 7 ZDP je daná i povinnost pokračovat evidenčně v daňových odpisech u majetku, který byl v minulosti součástí obchodního majetku (viz §26 odst. 8 ZDP). Pokud poplatník uplatní výdaje paušální částkou nebo je jeho daň rovna paušální dani, nelze za toto zdaňovací období uplatnit odpisy v prokázané výši ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely. Po dobu uplatňování výdajů paušální částkou a ve zdaňovacím období, za které je jeho daň rovna paušální dani, vede poplatník odpisy pouze evidenčně.

 

Na základě výše uvedeného bych v roce 2020 postupovala dle § 29 odst. 3 ZDP, tzn. o výdaje na technické zhodnocení bych

• zvýšila vstupní cenu (dále jen "zvýšená vstupní cena") v případě, že u odpisů budovy je zvolen rovnoměrný způsob odpisování nebo
• zvýšila zůstatkovou cenu (dále jen "zvýšená zůstatková cena") v případě, že u odpisů budovy je zvolen zrychlený způsob odpisování

a pokračovala bych v evidenci daňových odpisů.

 

Příklad

                 

Hmotný majetek:

Stavba

Odpisová skupina:

5

Vstupní cena:

1 200 000 Kč

Způsob odpisování:

§ 31 rovnoměrné odpisy

Zařazení do obchodního majetku fyzické osoby:

Roční odpisová sazba v 1.roce odpisování:

1,4

10/2015

Roční odpisová sazba v dalších letech odpisování:

3,4

 

Zdaňovací období

Výpočet odpisů

Roční odpis

Daňová zůstatková cena

Poznámka

2015

1 200 000 x 0,014

16 800

1 183 200

§7b; DE

2016

1 200 000 x 0,034

40 800

1 142 400

§7b; DE

2017

1 200 000 x 0,034

40 800

1 101 600

§7 odst.7; paušál

2018

1 200 000 x 0,034

40 800

1 060 800

§7 odst.7; paušál

2019

1 200 000 x 0,034

40 800

1 020 000

§7 odst.7; paušál

2020

Zvýšená vstupní cena:

1 500 000

Technické zhodnocení:

300 000 Kč

Výpočet odpisů

Roční odpis

Daňová zůstatková cena

Poznámka

1 500 000 x 0,034

51 000

969 000

§7 odst.7; paušál

 

 

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.Zdroje:
• Zákon č. 299/2020 Sb. (účinnost od 1.7.2020), Čl. III Přechodná ustanovení bod 1.
„Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (poznámka: tj. od 1.7.2020), se použije na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. června 2020; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které se tato daňová ztráta stanoví.“
• Důvodová zpráva k novele zákona o daních z příjmů, která byla provedena zákonem č. 299/2020 Sb.
Ing. Jana Pilátová


Datum vložení: 26. 1. 2021
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorkou Ing. J. Pilátovou