Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Uplatňování DPH aktuáně - v r. 2022

V prvním lednovém týdnu 2022 na tradničním webináři DPH lektorka Ing. Ivana Langerová, daňová poradkyně, probrala  aktuality a změny v DPH 2020/2021. 
S jejím souhlasem zveřejňujeme část jejího podkladového materiálu z tohoto webiáře ze dne 6.1.2022:

Výhledové zvýšení obratu pro povinnou registraci plátce

Vláda v listopadu 2021 schválila návrh Ministerstva financí na pověření ministryně financí Aleny Schillerové k podání žádosti Evropské unii o zvýšení limitu obratu pro osvobození od DPH. Komise má nyní až osm měsíců na vyjádření pro Radu EU a ta má další až tři měsíce na své rozhodnutí. V případě schválení této žádosti bude možné navýšit limit pro plátcovství DPH ze současného 1 mil. Kč na 2 mil. Kč.

V minulém roce byla přijata novela evropské směrnice o DPH, která umožní členským zemím na základě svého uvážení rozhodnout o zvýšení limitu obratu pro vznik plátcovství až na 85 000 EUR. Tato právní úprava nicméně bude účinná až 1. ledna 2025. 


Zvláštní režim pro cestovní kanceláře – účinnost od 1. ledna 2022

Novela zákona o DPH, jejíž převážná účinnost byla od 1.9.2020, také reaguje na novou judikaturu Soudního dvora Evropské Unie v oblasti zvláštního režimu pro cestovní kanceláře.

Nově již nebude možný výpočet přirážky pro účely stanovení základu daně při poskytnutí cestovní služby souhrnně z cestovních služeb poskytnutých za zdaňovací období. Plátce bude muset provádět výpočet přirážky za jednotlivou poskytnutou cestovní službu.

Původní znění zároveň umožňovalo, že přijatá záloha na platbu za cestovní službu nepodléhala povinnosti přiznat daň. Nově však přijatá záloha za cestovní službu bude podléhat povinnosti přiznat daň podle již zavedených principů v § 20a zákona o DPH. Jelikož u zvláštního režimu nepodléhá dani celková úplata ale pouze přirážka, nově se stanovuje výpočet přirážky z přijaté zálohy v § 89 odst. 4 až 8 zákona o DPH.


Informace GFŘ

Ministerstvo financí se rozhodlo nepřistoupit k dalšímu prodloužení prominutí DPH u filtračních polomasek a respirátorů třídy ochrany FFP2 a vyšší, které tak skončilo dne 31. 12. 2021.

Původně se jednalo o opatření, které reagovalo především na malou nabídku tohoto zboží na trhu v období, kdy byla postupně zaváděna povinnost nosit respirátory namísto roušek a nedostatečná nabídka respirátorů na trhu mohla vyvolat skokový nárůst cen. V současnosti se již nacházíme v situaci, kdy je nabídka na českém trhu dostatečná, a výrobní kapacity jsou poptávce přizpůsobeny, tedy nehrozí riziko skokových nárůstů cen způsobených příkladně spekulativními obchody. Proto již není důvodné prodlužovat toto opatření a setrvávat tak v rozporu s právem Evropské unie, byť ze strany EU v této věci dosud nebyl učiněn žádný konkrétní akt.

 
Informace GFŘ  k PROMÍJENÍ daně z přidané hodnoty při dodání elektřiny nebo plynu (z důvodu mimořádné události)

V období ode dne 1. 11. 2021 do dne 31. 12. 2021 promíjí ministryně financí daň z přidané hodnoty za dodání elektřiny nebo plynu. Příslušné rozhodnutí o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události (dále jen „Rozhodnutí“) je zveřejněno ve Finančním zpravodaji 34/2021 ze dne 20. října 2021.


Osobám povinným přiznat nebo zaplatit daň z přidané hodnoty je prominuta daň z přidané hodnoty
 (dále jen „DPH“):

 1. za dodání elektřiny nebo plynu, u něhož vznikla povinnost přiznat daň podle § 20a odst. 1 ve spojení s § 21 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), a DPH z přijaté částky úplaty, je-li přijata před uskutečněním dodání elektřiny nebo plynu, u níž vznikla povinnost přiznat daň dle § 20a odst. 2 zákona o DPH;
 2. při dodání elektřiny nebo plynu, pokud vznikla při jeho dodání zboží povinnost přiznat daň dle § 24 zákona o DPH;
 3. při dovozu plynu, pokud vznikla při jeho pořízení z jiného členského státu povinnost přiznat daň podle § 25 zákona o DPH, nebo vznikla při dovozu plynu povinnost přiznat nebo zaplatit DPH podle § 23 zákona o DPH.
 • Prominutí se týká plnění, u kterých povinnost přiznat nebo zaplatit daň u dodání elektřiny a plynu za výše uvedených podmínek, vznikla v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021, tedy v tomto období došlo k uskutečnění zdanitelného plnění dle zákona o DPH ve smyslu dodání elektřiny nebo plynu, nebo vznikla povinnosti přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy) dle § 20a odst. 2 zákona o DPH v souvislosti s dodáním elektřiny nebo plynu.
 • V případě tohoto dodání je v souladu s Rozhodnutím plátci DPH zachován nárok na odpočet daně z příslušných přijatých zdanitelných plnění.


Praktická aplikace Rozhodnutí ve vztahu k DPH:

 • U vyúčtování s datem uskutečnění zdanitelného plnění (typicky odečty elektroměrů a plynoměrů) v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je tedy na případný doplatek DPH prominuta.
 • Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá plátcům povinnost z titulu prominutí provést povinný odečet elektroměrů a plynoměrů nebo realizovat jiný mimořádný úkon za účelem zjištění stavu k 1. 11. 2021 nebo k 31. 12. 2021.
 • U záloh přijatých v období od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2021 je DPH prominuta. U záloh přijatých mimo toto rozhodné období DPH prominuta není.
 • Zákon o DPH a ani samotné Rozhodnutí neukládá dodavatelům nebo jejich zákazníkům povinnost měnit výši samotných záloh. Výše hrazených záloh je věcí smluvního ujednání mezi dodavatelem a jeho zákazníkem. Rovněž tak povinnost vrátit část zaplacené zálohy odpovídající výši prominutí daně není upravena zákonem o DPH nebo Rozhodnutím, neboť toto je soukromoprávní záležitostí.
 • Plátce je za podmínek stanovených zákonem o DPH oprávněn k odpočtu daně z přijatých zdanitelných plnění, která použil nebo použije pro účely dodání elektřiny nebo plynu, u něhož je tímto Rozhodnutím prominuta daň.

Vystavování dokladů
 • V případě dodání elektřiny nebo plynu (dle § 13 odst. 1 zákona o DPH), je plátce povinen vystavit daňový doklad bez uvedení sazby daně a výše daně pro rozhodné období, případně s uvedením sazby daně 0 % a výše daně 0.
 • V případě aplikace režimu přenosu daňové povinnosti poskytovatel plnění při vystavování daňových dokladů postupuje standardním způsobem.
 • U daňových dokladů vystavených před 1. 11. 2021, u kterých je daň na dokladu uvedena (platební kalendáře), nelze výše uvedený postup uplatnit. Daňové doklady zůstávají nadále mimo rozhodné období platné. Pro rozhodné období budou považovány za předpis k úhradě, přičemž nelze uplatnit nárok na odpočet daně. Současně je povinnost na přijaté úplaty v rozhodném období prominutí aplikovat a zahrnout je v plné výši do základu daně dle zákona o DPH.
 • Pokud plátce na daňovém dokladu vystaveném od 1. 11. 2021 uvede daň na výstupu, jež je tímto Rozhodnutím prominuta, je povinen tuto daň přiznat podle § 108 odst. 4 písm. f) zákona o DPH, přičemž příjemce si nemůže uplatnit nárok na odpočet daně. Plátce je poté povinen postupovat podle § 43 zákona o DPH a přiznanou daň opravit.

 

Vymezení v evidenci

 • Plátce nebo identifikovaná osoba v evidenci dle § 100 zákona o DPH vymezí, u kterých plnění jsou povinni uplatnit nárok na prominutí dle výše uvedeného Rozhodnutí, protože plátce nebo identifikovaná osoba jsou povinni vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje vztahující se k jejich daňovým povinnostem, a to v členění potřebném pro sestavení daňového přiznání.


Vykazování v daňových tvrzeních

 • V případě, že plátce nebo identifikovaná osoba splňuje podmínky pro prominutí dle Rozhodnutí, pak dotčené plnění vykáže na řádku 26 daňového přiznání, a to v hodnotě základu daně stanoveného dle zákona o DPH, a to platí i pro příjemce plnění v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti.
 • V kontrolním hlášení se údaje o dodáních, u kterých dojde k prominutí daně na základě výše uvedeného Rozhodnutí, neuvádí.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nabídku dalších seminářů/webinářů/video kurzů k DPH v r. 2022 najdete zde: ZDE.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Datum vložení: 6. 1. 2022
Vložila: Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: materiály Ing. Ivany Langerové, daňové poradkyně