Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Uplatňování DPH v roce 2021 – lektorka Ing. Ivana Langerová

Dne 6. 1. 2021 proběhl webinář Uplatňování DPH v roce 2021, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Ivanou Langerovou, daňovou poradkyní. 

Paní Ing. Langerová pro Vás ze svého webináře vybrala zajímavosti na téma:
- BREXIT
- NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. LEDNA 2021
- DAŇOVÝ BALÍČEK S OBECNOU ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2019 – JEDINÁ ZMĚNA S ODLOŽENOU ÚČINNOSTÍ NA 1. 1. 2021

 

Záznam celého webináře je možné si zakoupit V011/21

Níže je materiál poskytnutý paní Ing. Langerovou.

 • BREXIT


Celní a daňová pravidla pro dovoz a vývoz zboží od 1. 1. 2021

Na konci přechodného období, tedy od 1. ledna 2021 nastanou zásadní změny, a to za všech okolností, ať již mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím bude uzavřena dohoda o budoucím partnerství, či nikoli. Spojené království nebude součástí jednotného trhu a celní unie EU.

To nastane i v případě, že bude se Spojeným královstvím vytvořena ambiciózní zóna volného obchodu, v níž bude zavedeno nulové clo a nulové kvóty na zboží a v níž bude probíhat spolupráce v oblasti cel a regulace.

Na straně EU budou celní orgány na základě celního kodexu Unie provádět kontroly podle společného systému vycházejícího z rizik, jenž se u přepravy zboží v souvislosti s třetími zeměmi používá na všechny ostatní vnější hranice Unie. Tyto kontroly mohou vést ke zvýšené administrativní zátěži podniků a delším lhůtám při vyřízení celních formalit a postupů.

 

Nové zásady pro obchod od ledna 2021 se Spojeným královstvím

 • Pokud Vám bylo v minulosti registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) pro vyřízení celních formalit vydáno ve Spojeném království, nebude toto EORI již platné. V takovém případě je třeba požádat o vydání nového EORI, případným jiným řešením je jmenovat celního zástupce v EU.

 • Oprávnění hospodářských subjektů či jiná oprávnění vydaná ve Spojeném království přestávají platit, pokud chce podnik získat oprávnění EU, musí o ně zažádat v členském státě EU.

 • Podniky z EU se musí seznámit s formalitami a postupy pro obchodování se Spojeným královstvím, které se stane třetí zemí.

 • Při dovozu zboží ze Spojeného království na území EU bude vybírána daň z přidané hodnoty (DPH).

 • Vyvážené zboží z EU bude od DPH osvobozeno, pokud vývozce doloží, že zboží opustilo Unii.

 • Podniky z EU se musí seznámit s postupy v oblasti DPH pro obchodování se Spojeným královstvím, které se stane třetí zemí.

 • Při dovozu zboží podléhajícího spotřební dani (alkoholické a tabákové výrobky) se vybírá tato daň a je splatná při uvedení zboží na trh.

 • Na obchod se vztahují stejná pravidla Unie zakazující či omezující dovoz nebo vývoz určitého zboží z důvodu veřejného pořádku, jako je ochrana zdraví, bezpečnosti a životního prostředí (dovoz a vývoz léků, odpadu, vojenského materiálu, ohrožených druhů rostlin a živočichů atd).

 

V případě, že bude uzavřena obchodní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím, bude zaveden preferenční systém, který umožní dosáhnout na nulovou sazbu cla. Aby mohla být nulová sazba uplatněna, bude nutné mít k dispozici příslušné dokumenty prokazující původ zboží v EU nebo ve Spojeném království. V případě, že příslušné dokumenty nebudou k dispozici v rámci celního řízení, bude uplatňována standardní sazba cla podle Společného celního sazebníku EU. Obdobný princip je zakotven v celé řadě obchodních dohod, které má EU uzavřeny se třetími zeměmi. Tzn., že v případě, že bude uzavřena obchodní dohoda mezi EU a Spojeným královstvím, bude obchod probíhat obdobně jako např. mezi EU a Kanadou, EU a Japonskem, EU a Jižní Koreou atd.

 

Informace Spojeného království o zavedení hraničních kontrol od 1. 1. 2021

Vzhledem k dopadům koronaviru (podniky měly nedostatek prostoru připravit se na brexit) a v návaznosti na únorové prohlášení Británie ohledně úplné celní kontroly veškerého zboží dováženého na své území, se Británie rozhodla zavádět nové hraniční kontroly ve třech fázích do 1. července 2021. Tento flexibilní a pragmatický přístup poskytne firmám dostatek času k zavedení nutných opatření. 

Jednotlivé fáze jsou: 

1. Od ledna 2021

Obchodníci dovážející standardní zboží se budou muset připravit na základní celní požadavky a budou mít až šest měsíců na podání celního prohlášení britské finanční a celní správě (HMRC).

Clo na dovážené zboží bude nutno platit hned od prvního dne, ale platby bude možné odložit až do podání celního prohlášení. Obchodníci tak budou mít prostor přizpůsobit se novým požadavkům. Po dobu šesti měsíců se u žádného zboží nebude vyžadovat bezpečnostní prohlášení. Obchodníci však musí zvážit některé další postupy, např. jak budou řešit dovozní DPH.

Obchodníci přepravující do Británie zboží podléhající kontrole (např. tabák a toxické chemické látky) budou povinni vyplnit při vstupu na britské území úplné celní prohlášení v souladu s požadavky na zboží dovážené do Británie z ostatních zemí.

Všichni obchodníci dovážející živá zvířata a vysoce rizikové rostliny a rostlinné produkty budou muset od začátku podávat předběžné oznámení a mít zdravotní dokumentaci. Předběžné oznámení bude nutné i u dovozu vysoce rizikových živočišných vedlejších produktů. Dokumentární kontroly budou dálkové a fyzické kontroly vysoce rizikového zboží budou probíhat na místě určení nebo v jiných schválených prostorách.

2. Od dubna 2021

Předběžné oznámení a příslušná zdravotní dokumentace bude nutná také u všech produktů živočišného původu, jako jsou např. maso, krmiva pro zvířata, med, mléko nebo vaječné výrobky, a u všech regulovaných rostlin a rostlinných produktů. 

3.  Od července 2021

Obchodníci přepravující jakékoliv zboží budou muset v okamžiku dovozu podat úplné celní prohlášení a zaplatit clo. Bude zavedeno úplné bezpečnostní prohlášení a u sanitárního a fytosanitárního zboží vzroste počet fyzických kontrol a odebíraných vzorků: na stanovištích britské hraniční kontroly se budou kontrolovat zvířata, rostliny a produkty z nich. 

Britské celní kvóty se budou uplatňovat na všechno zboží dovážené do Británie od 1. ledna 2021, pokud nebude uplatněna výjimka. Opatření, která dnes byla oznámena, se netýkají třetích zemí mimo EU. U obchodu mezi Británií a třetími zeměmi mimo EU a EHS budou pokračovat úplné kontroly dováženého zboží.

Výše uvedené se týká obchodu mezi Británií a EU. Tento postup se nebude uplatňovat u obchodu mezi Severním Irskem a Irskem, nebo Severním Irskem a Británií. 

Postup při obchodování se zbožím pro Severní Irsko

Nedílnou součástí dohody o vystoupení je Protokol o Irsku/Severním Irsku7 (dále jen „protokol“), který stanoví, že se právní předpisy EU v oblasti DPH týkající se zboží budou po uplynutí přechodného období (tj. od 1. 1. 2021) v Severním Irsku aplikovat i nadále. V tomto smyslu bude mít Severní Irsko minimálně čtyři roky po skončení přechodného období postavení členského státu EU. Při uplatňování DPH u transakcí se zbožím v Severním Irsku se tak osoby povinné k dani a určité právnické osoby nepovinné k dani budou řídit legislativou EU. Pokud se jedná o daňové identifikační číslo pro účely DPH, bude Severní Irsko při obchodování se zbožím v rámci EU používat nově předponu „XI“.8 Prakticky to znamená, že transakce zahrnující pohyb zboží mezi Severním Irskem a ČR budou považovány za plnění uvnitř EU a budou se na ně vztahovat veškerá pravidla aplikovaná na dodání zboží mezi členskými státy (např. pořízení zboží z jiného členského státu a dodání zboží do jiného členského státu nebo zasílání zboží9 ), včetně specifických postupů, pravidel a zvláštních daňových režimů uplatňovaných mezi členskými státy EU (např. zvláštního postupu pro nové dopravní prostředky). 

Protokol o Irsku/Severním Irsku se nevztahuje na plnění zahrnující služby. Severní Irsko tak bude pro účely zdanění služeb považováno za třetí zemi, nikoliv za členský stát EU, jako tomu je u transakcí se zbožím.

 •  NOVELA ZÁKONA O DPH ÚČINNÁ OD 1. LEDNA 2021

 

Zákon č. 283/2020 Sb., jímž byl s účinností od r. 2021 novelizován daňový řád, mění i několik ustanovení zákona o DPH. 

Záloha na nadměrný odpočet DPH

Nejvýznamnější změnou je zavedení nového institutu – zálohy na nadměrný odpočet. Do zákona byl za tímto účelem vložen nový § 105a:

 

§ 105a

Záloha na nadměrný odpočet

Plátci vzniká nárok na zálohu na nadměrný odpočet ve výši a za podmínek uvedených v daňovém řádu.

 

Detaily upravuje daňový řád v ustanoveních § 174a a § 174b:

 

§ 174a

Záloha na daňový odpočet

(1) V případě, kdy tak stanoví zákon, vzniká daňovému subjektu nárok na zálohu na daňový odpočet ve výši odpovídající té části daňového odpočtu nárokovaného v jím podaném daňovém tvrzení, kterou správce daně nehodlá prověřovat v rámci postupu k odstranění pochybností nebo daňové kontroly.

(2) Nárok na zálohu na daňový odpočet nevzniká, pokud by výše jednotlivé zálohy nedosáhla částky 50 000 Kč.

(3) Jsou-li naplněny podmínky pro vznik zálohy na daňový odpočet, správce daně ji bez zbytečného odkladu předepíše do evidence daní s účinky ke dni tohoto předepsání a současně o tom daňový subjekt vhodným způsobem vyrozumí.

(4) Vznikne-li v důsledku předepsání zálohy na daňový odpočet vratitelný přeplatek, vrátí jej správce daně daňovému subjektu bez žádosti do 15 dnů ode dne předepsání této zálohy do evidence daní.

(5) Byla-li proti postupu správce daně při posouzení vzniku nároku na zálohu na daňový odpočet podána námitka, lze novou námitku ve věci týkající se téhož daňového odpočtu podat nejdříve po 60 dnech ode dne právní moci rozhodnutí, kterým je rozhodnuto o předchozí námitce.

 

§ 174b

Vypořádání zálohy na daňový odpočet

(1) Správce daně se v rámci rozhodnutí o stanovení daně vypořádá s výší předepsané zálohy na daňový odpočet a určí částku, která má být v důsledku tohoto vypořádání daňovým subjektem uhrazena nebo která se má stát vratkou daňového subjektu.

(2) Správcem daně vrácená, použitá nebo převedená záloha na daňový odpočet se započte vůči částce, která se má stát v důsledku stanovení daňového odpočtu vratkou daňového subjektu.

(3) Vznikne-li v důsledku vypořádání daňovému subjektu povinnost uhradit rozdíl mezi správcem daně vrácenou, použitou nebo převedenou zálohou na daňový odpočet a výší stanovené daně, je daňový subjekt povinen vzniklý rozdíl uhradit do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru nebo dodatečného platebního výměru.

 

Podmínky pro vznik nároku na vyplacení zálohy jsou tedy dvě. V daném zdaňovacím období musí být uplatňován odpočet také z dokladů, které správce daně nehodlá prověřovat a odpočet uplatněný z těchto dokladů musí činit minimálně 50 tis. Kč. Budou-li tyto podmínky splněny, bude záloha předepsána do evidence daní, plátce o této skutečnosti zpraven a záloha bude do 15 dnů vyplacena (při neexistenci jiných nedoplatků plátce). Po vydání platebního výměru bude takto vyplacená částka započítána na vyměřený nadměrný odpočet. 

Ostatní změny

Ostatní drobné změny navazují většinou na nová ustanovení daňového řádu, a to na rozšíření možností elektronického doručování (§ 101g odst. 4 a zrušení odst. 6) či na zrušení výzvy správce daně k zahájení daňové kontroly podle současného znění § 87 odst. 2 daňového řádu (§ 104 odst. 8 písm. c).

Z § 105 jsou vypuštěna pravidla týkající se vracení přeplatku v podobě nadměrného odpočtu, od r. 2021 se totiž použije obecná úprava v daňovém řádu (§ 155 DŘ). Stejně tak bude v daňovém řádu upraven i počátek vzniku úroku z neoprávněně uplatněného nadměrného odpočtu (§ 252 DŘ).

Dochází dále ke změně § 101a, který měl nabýt účinnosti až od 1. ledna 2021 na základě novely zákona o DPH č. 80/2019 Sb. Z tohoto (dosud neúčinného) ustanovení se odstraňují některé duplicity a nadbytečný text. Základní princip, podle něhož i identifikované osoby budou povinny podávat svá veškerá podání elektronicky, zůstává zachován.

 

 • DAŇOVÝ BALÍČEK S OBECNOU ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2019 – JEDINÁ ZMĚNA S ODLOŽENOU ÚČINNOSTÍ NA 1. 1. 2021

 

Omezení při volbě zdanění nájmu nemovitostí

§ 56a odst. 3

Plátce se může rozhodnout, že se u nájmu nemovité věci jinému plátci pro účely uskutečňování jeho ekonomické činnosti uplatňuje daň; to neplatí pro nájem

a) stavby rodinného domu podle právních předpisů upravujících katastr nemovitostí,

b) obytného prostoru,

c) jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru,

d) stavby, v níž je alespoň 60 % podlahové plochy této stavby nebo části stavby, je-li pronajímaná tato část, tvořeno obytným prostorem,

e) pozemku, jehož součástí je stavba rodinného domu, obytný prostor nebo stavba podle písmene d), s níž je tento pozemek pronajímán,

f) práva stavby, jehož součástí je stavba rodinného domu nebo stavba podle písmene d), s níž je právo stavby pronajímáno.

 

Podle § 56a odst. 3 zákona o DPH se může plátce rozhodnout, že u nájmu nemovité věci jiným plátcům pro účely uskutečňování jejich ekonomických činností uplatní daň.

Od 1. 1. 2021 nebude režim zdaňování možný u nájmů vymezených staveb určených pro trvalé bydlení, a to zejména u nájmu bytů, bytových a rodinných domů. Podle názoru daňové správy je často v uvedených případech uplatňován režim zdanění nájmu s možností uplatnění odpočtu daně neoprávněně. V případě nájmu vymezených staveb určených pro trvalé bydlení tedy bude muset plátce jako pronajímatel uplatnit od 1. 1. 2021 povinně režim osvobození od daně bez nároku na odpočet daně, a to jak vůči neplátcům, tak i plátcům DPH.

S touto změnou bude spojena případná úprava odpočtu daně podle § 78 a 78a zákona o DPH z důvodu změny účelu použití dlouhodobého majetku. Úprava odpočtu se bude provádět jak z pořizovací ceny nemovité věci, pokud byl při jejím pořízení uplatněn odpočet daně, tak u jejich technického zhodnocení ve smyslu § 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Snížení odpočtu se provede ve lhůtě pro úpravu odpočtu (10 let) pouze z jedné desetiny uplatněného odpočtu, a to v posledním zdaňovacím období kalendářního roku, v němž bude uplatňováno osvobození od daně.

 

 • Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny v DPH, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře/webináře ZDE.

 

 • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 7. 1. 2021
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorkou Ing. I. Langerovou