Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Vybraná účetní témata ve vazbě na Covid – 19


Potřebujete se orientovat v nejdůležitějších současných daňových a jiných úlevách, a to i v těch nejnovějších? Účtujete správně účetní případy, které s nimi souvisejí? Jaké jsou daňové dopady těchto úlev? Jak ovlivní aktuální situace účetní závěrku a termíny konání valných hromad?

Na tyto otázky dostanete odpověď na semináři brzo.cz S28/20, který se koná 16. 6. 2020 od 9:00 hodin v MK klubu, Vlhká 21, Brno. Lektorka Ing. Jana Pilátová, daňová poradkyně a auditorka, pro Vás připravuje bohatý podkladový materiál ke každému bodu obsahu semináře.

Více o semináři ZDE:


Materiál k prvním 3 bodům
obsahu semináře si můžete prostudovat v níže uvedené ukázce.

V současně době dochází neustále k dalším změnám nejen v daňové oblasti. Nejnovější daňové úlevy si lektorka pro Vás připraví přímo do přednášky na semináři 16.6.2020.

Obsah materiálu Ing. Jany Pilátové:

 

1. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. 1

1.1. Podání daňového přiznání k dani z příjmů. 1

1.2. Platba daně z příjmů za zdaňovací období započaté v roce 2019. 3

2. Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob. 3

3. Účtování splatné daně a záloh na daň z příjmů. 6

4. Rezerva na daň. 8

5. Odložená daň. 8

6. Daň silniční (zálohy a prominutí příslušenství daně spojené s pozdní úhradou těchto záloh, daňová povinnost) 8

7. Daň z nabytí nemovitých věcí (Jak je to s touto daní? Momentálně platná právní úprava této daně versus aktuální legislativní stav týkající se zrušení této daně a další navazující skutečnosti) 8

8. Zachycení dotací v účetnictví podnikatelů dle účetních předpisů (např. dotace poskytnuté na krytí mzdových nákladů) 9

9. Odklad splatnosti sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance (účetní pravidla pro zúčtování se zaměstnanci; peněžní toky versus účetní a daňově uznatelné náklady) 9

10. Prezentace důležitých informací, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (interpretace Národní účetní rady a její implementace v naší účetní jednotce) 9

11. Termíny pro schválení účetních závěrek za rok 2019 a zákonné prodloužení lhůty pro konání valných hromad kapitálových obchodních společností a družstev. 9

 

1. Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmů fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020

1.1. Podání daňového přiznání k dani z příjmů

Ve Finančním zpravodaji č. 4/2020 ze dne 16. března 2020 bylo zveřejněno Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a správního poplatku z důvodu mimořádné události, které se, mimo jiné, týká podání daňového přiznání k dani z příjmů podle § 136 odst. 1 daňového řádu a to za podmínky, že k podání daňového přiznání za zdaňovací období 2019 dojde nejpozději dne 1. 7. 2020.

Jedná se tedy o daňové přiznání u daní vyměřovaných za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, a které se podává nejpozději do 3 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Fyzické osoby

Nejjednodušší situace se týká fyzických osob, protože jejich zdaňovacím obdobím je kalendářní rok (viz § 16b zákona o daních z příjmů)

Právnické osoby

U právnických osob to tak jednoduché není. Dle § 21a zákona o daních z příjmů je zdaňovacím obdobím pro daň z příjmů právnických osob

a) kalendářní rok,

b) hospodářský rok,

c) období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu jmění na společníka do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo

d) účetní období, pokud je toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců.

Příklad - zdaňovací období kalendářní rok

Je-li zdaňovacím obdobím kalendářní rok, má poplatník (fyzická osoba nebo právnická osoba) povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů do 3 měsíců po 31. 12. 2019, tzn. nejdéle do středy 1. dubna 2020.

Toto se nevztahuje na poplatníky, kterým vznikla povinnost ověření účetní závěrky auditorem nebo mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou prostřednictvím daňového poradce nebo z jiného důvodu.

Okruh poplatníků, kteří mohou využít možnost podat daňové přiznání nejdéle do 1. 7. 2020, aniž by jim byly vyměřeny sankce za pozdní podání tohoto daňového přiznání, však není omezen pouze na výše uvedenou skupinu.

Příklad - zdaňovací období hospodářský rok

Situace, kdy hospodářský rok je i zdaňovacím obdobím, se týká pouze právnických osob.

Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce, než je leden (viz § 3 odst. 2 zákona o účetnictví).

Kdy se v takovýchto případech dostane poplatník do situace, aby mohl podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období započaté v roce 2019, aniž by mu byly vyměřeny sankce za pozdní podání tohoto daňového přiznání?

Hospodářský rok

Řádný termín podání daňového přiznání

Možnost podat DP bez sankce do 1. 7. 2020

začátek

Konec

Lhůta 3 měsíce

Prodloužení o:

1. 2. 2019

31. 1. 2020

4. 5. 2020

cca 2 měsíce

1. 3. 2019

29. 2. 2020

1. 6. 2020

1 měsíc

 

1.2. Platba daně z příjmů za zdaňovací období započaté v roce 2019

Daň je splatná v poslední den lhůty stanovené pro podání řádného daňového tvrzení (viz § 135 odst. 3 daňového řádu).

Ve vazbě na možnost podání daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2019 se promíjí i úrok z prodlení (§ 252 daňového řádu) a úrok z posečkané částky (§ 157 daňového řádu) na dani z příjmů za rok 2019 za podmínky, že dojde k úhradě daně z příjmů nejpozději dne 1. 7. 2020.

2. Prominutí červnové zálohy na daň z příjmů fyzických a právnických osob

Povinnost platit zálohy na daň z příjmů je upravena v § 38a zákona o daních z příjmů.

Zálohy neplatí

a) poplatník, jehož poslední známá daňová povinnost nepřesáhla 30 000 Kč,

b) obec nebo kraj,

c) zůstavitel ode dne jeho smrti,

d) poplatník, který má daň stanovenou paušální částkou.

 

Poplatníci, kterým vznikla povinnost platit zálohy, jsou povinni tyto zálohy platit v průběhu zálohového období.

Zálohové období

Zálohové období je období od prvního dne následujícího po uplynutí posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání za minulé zdaňovací období do posledního dne lhůty pro podání daňového přiznání v následujícím zdaňovacím období.

Příklad – zálohové období pro poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je kalendářní rok a lhůta pro podání daňového přiznání je 3 měsíce

Zdaňovací období = kalendářní rok 2019

Lhůta pro podání daňového přiznání = 3 měsíce

Řádný termín pro podání daňového přiznání je 1. duben 2020

Zálohové období začíná dnem 1. dubna 2020

Zálohové období končí dnem 31. března 2021

 

Příklad – zálohové období pro poplatníky, jejichž zdaňovacím obdobím je hospodářský rok

Zdaňovací období:

Hospodářský rok

Lhůta pro podání daňového přiznání: 3 měsíce

Termín pro podání daňového přiznání

Začátek zálohového období

1. 2. 2019 – 31. 1. 2020

1. 5. 2020

1. 5. 2020

1. 3. 2019 – 29. 2. 2020

1. 6. 2020

1. 6. 2020

 

Výše a splatnost záloh

Při stanovení výše a periodicity záloh se vychází z poslední známé daňové povinnosti.

Pololetní zálohy dle § 38a odst. 3 zákona o daních z příjmů

Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 30 000 Kč, avšak nepřesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 40 % poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období a druhá je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

Příklad – pololetní zálohy

Společnost s ručením omezeným vykázala v řádném daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok 2019, daňovou povinnost 100 000 Kč. Tato společnost nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Ani z jiného důvodu nemá prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání.

Kdy a v jaké výši je tato společnost povinna platit zálohy na daň z příjmů?

Za předpokladu, že za rok 2020 bude tato společnost opět v režimu tří měsíční lhůty pro podání daňového přiznání, měl by být průběh placení záloh následující:

Zálohové období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

Zdaňovací období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

1. pololetní záloha

2. pololetní záloha

Datum splatnosti

Částka

Datum splatnosti

Částka

Do 15. 6. 2020

???)

Do 15. 12. 2020

40 000 Kč

 

???) Na zálohu splatnou 15. 6. 2020 ve výši 40 tis. Kč se vztahuje „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události“, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. března 2020.

Čtvrtletní zálohy dle § 38a odst. 4 zákona o daních z příjmů

Poplatníci, jejichž poslední známá daňová povinnost přesáhla 150 000 Kč, platí zálohy na daň na zdaňovací období, a to ve výši 1/4 poslední známé daňové povinnosti. První záloha je splatná do 15. dne třetího měsíce zdaňovacího období, druhá záloha je splatná do 15. dne šestého měsíce zdaňovacího období, třetí záloha je splatná do 15. dne devátého měsíce zdaňovacího období a čtvrtá záloha je splatná do 15. dne dvanáctého měsíce zdaňovacího období.

Příklad – čtvrtletní zálohy poplatníka, jehož zdaňovacím obdobím je kalendářní rok

Společnost s ručením omezeným vykázala v řádném daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, kterým je kalendářní rok 2019, daňovou povinnost 200 000 Kč. Tato společnost nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Ani z jiného důvodu nemá prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání.

Kdy a v jaké výši je tato společnost povinna platit zálohy na daň z příjmů?

Za předpokladu, že za rok 2020 bude tato společnost opět v režimu tří měsíční lhůty pro podání daňového přiznání, měl by být průběh placení záloh následující:

Zálohové období od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021

Zdaňovací období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

1. čtvrtletní záloha

2. čtvrtletní záloha

3. čtvrtletní záloha

4. čtvrtletní záloha

splatnost

částka

splatnost

Částka

splatnost

částka

splatnost

částka

15. 3. 2020

Dle daňové povinnosti za zdaňovací období 2018

 

15. 6. 2020

 

???)

15. 9. 2020

 

50 000 Kč

15. 12. 2020

 

50 000 Kč

 

???) Na zálohu splatnou 15. 6. 2020 ve výši 50 tis. Kč se vztahuje „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události“, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. března 2020.

Po skončení zdaňovacího období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně. To znamená, že na daňovou povinnost roku 2020 budou započteny zálohy zaplacené v průběhu roku 2020.

Záloha splatná 15. března 2021 ve výši 50 tis. Kč bude započtena až na daňovou povinnost roku 2021.

 

Příklad – čtvrtletní zálohy poplatníka, jehož zdaňovacím obdobím je hospodářský rok

Společnost s ručením omezeným vykázala v řádném daňovém přiznání k dani z příjmů za zdaňovací období, kterým je hospodářský rok (1. 10. 2018 – 30. 9. 2019), daňovou povinnost 200 000 Kč. Tato společnost nemá povinnost ověření účetní závěrky auditorem. Ani z jiného důvodu nemá prodlouženou lhůtu pro podání daňového přiznání.

Kdy a v jaké výši je tato společnost povinna platit zálohy na daň z příjmů?

Za předpokladu, že za zdaňovací období začínající 1. 10. 2019 bude tato společnost opět v režimu tří měsíční lhůty pro podání daňového přiznání, měl by být průběh placení záloh následující:

Zálohové období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020

Zdaňovací období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019

1. čtvrtletní záloha

2. čtvrtletní záloha

3. čtvrtletní záloha

4. čtvrtletní záloha

splatnost

částka

splatnost

Částka

splatnost

částka

splatnost

částka

15. 12. 2019

Dle daňové povinnosti za zdaňovací období započaté v roce 2018

 

15. 3. 2020

 

50 000 Kč

15. 6. 2020

 

???)

15. 9. 2020

 

50 000 Kč

 

???) Na zálohu splatnou 15. 6. 2020 ve výši 50 tis. Kč se vztahuje „Rozhodnutí o prominutí příslušenství daně, zálohy na daň a správního poplatku z důvodu mimořádné události“, které bylo zveřejněno ve Finančním zpravodaji č. 5/2020 ze dne 24. března 2020.

Po skončení zdaňovacího období, za něž je podáváno daňové přiznání, se zaplacené zálohy na daň, splatné v jeho průběhu, započítávají na úhradu skutečné výše daně. To znamená, že na daňovou povinnost za zdaňovací období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 budou započteny zálohy zaplacené v průběhu tohoto zdaňovacího období.

Záloha splatná 15. prosince 2020 ve výši 50 tis. Kč bude započtena až na daňovou povinnost následujícího zdaňovacího období, které započne 1. října 2020.

3. Účtování splatné daně a záloh na daň z příjmů

 Příklad – přeplatek na zálohách

Společnost s ručením omezeným vykázala ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2018 daňovou povinnost ve výši 500 000 Kč. Za zdaňovací období 2019 jí vychází daňová povinnost ve výši 300 000 Kč.

Jak bude účtováno o splatné dani a zálohách na daň z příjmů v letech 2018, 2019 a 2020?

 

Rok 2018

datum

Popis operace

MD

D

31. 12.

Předpis splatné daně

500 000

591

341

 

Rok 2019

datum

Popis operace

MD

D

1. 1.

Počáteční zůstatek

500 000

701

341

1. 4.

Zaplacení daně

500 000

341

221

15. 6.

1. čtvrtletní záloha

125 000

341

221

15. 9.

2. čtvrtletní záloha

125 000

341

221

15. 12.

3. čtvrtletní záloha

125 000

341

221

31. 12.

Předpis splatné daně

300 000

591

341

 

Konečný zůstatek účtu 341 – Daň z příjmů ve výši 75 tis. Kč na straně Má dáti představuje pohledávku vůči státu a v Rozvaze v účetní závěrce za rok 2019 je třeba tuto pohledávku vykázat na straně Aktiv, a to v rámci Krátkodobých pohledávek (položka C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky).

Rok 2020

datum

Popis operace

MD

D

1. 1.

Počáteční zůstatek

75 000

341

701

15. 3.

1. čtvrtletní záloha

125 000

341

221

 

Další průběh bude záležet na rozhodnutí vedení společnosti, zda podala daňové přiznání v řádném termínu 1. dubna 2020 nebo bude podávat daňové přiznání nejdéle do 1. 7. 2020.

Příklad – nedoplatek na zálohách

Společnost s ručením omezeným vykázala ve svém daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2018 daňovou povinnost ve výši 500 000 Kč. Za zdaňovací období 2019 jí vychází daňová povinnost ve výši 800 000 Kč.

Jak bude účtováno o splatné dani a zálohách na daň z příjmů v letech 2018, 2019 a 2020?

Rok 2018

datum

Popis operace

MD

D

31. 12.

Předpis splatné daně

500 000

591

341

 

Rok 2019

datum

Popis operace

MD

D

1. 1.

Počáteční zůstatek

500 000

701

341

1. 4.

Zaplacení daně

500 000

341

221

15. 6.

1. čtvrtletní záloha

125 000

341

221

15. 9.

2. čtvrtletní záloha

125 000

341

221

15. 12.

3. čtvrtletní záloha

125 000

341

221

31. 12.

Předpis splatné daně

800 000

591

341

 

Konečný zůstatek účtu 341 – Daň z příjmů ve výši 425 tis. Kč na straně Dal, představuje závazek vůči státu a v Rozvaze v účetní závěrce za rok 2019 je třeba tento závazek vykázat na straně Pasiv, a to v rámci Krátkodobých závazků (položka C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace).

Rok 2020

datum

Popis operace

MD

D

1. 1.

Počáteční zůstatek

425 000

701

341

15. 3.

1. čtvrtletní záloha

125 000

341

221

 

Další průběh bude záležet na rozhodnutí vedení společnosti, zda podala daňové přiznání v řádném termínu 1. dubna 2020 nebo bude podávat daňové přiznání nejdéle do 1. 7. 2020.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Materiál k dalším bodům obsahu č. 4 až č. 11 bude účastníkům semináře 16. 6. 2020 zaslán e-mailem před konáním semináře.

4. Rezerva na daň

5. Odložená daň

6. Daň silniční (zálohy a prominutí příslušenství daně spojené s pozdní úhradou těchto záloh, daňová povinnost)

7. Daň z nabytí nemovitých věcí (Jak je to s touto daní? Momentálně platná právní úprava této daně versus aktuální legislativní stav týkající se zrušení této daně a další navazující skutečnosti)

8. Zachycení dotací v účetnictví podnikatelů dle účetních předpisů (např. dotace poskytnuté na krytí mzdových nákladů)

9. Odklad splatnosti sociálního pojištění, které platí zaměstnavatel za zaměstnance (účetní pravidla pro zúčtování se zaměstnanci; peněžní toky versus účetní a daňově uznatelné náklady)

10. Prezentace důležitých informací, které nastaly mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky (interpretace Národní účetní rady a její implementace v naší účetní jednotce)

11. Termíny pro schválení účetních závěrek za rok 2019 a zákonné prodloužení lhůty pro konání valných hromad kapitálových obchodních společností a družstev

 

 

Datum vložení: 28. 5. 2020
Vložila: Zdenka Brzobohatá, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Copyright © Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, SP Audit, s.r.o. - podkladový materiál na seminář brzo.cz konaný dne 16. 6. 2020 v MK klubu, Vlhká 21, Brno