Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty - Ing. J. Pilátová

Dne 21. 1. 2021 proběhl webinář Daňová evidence – uzavření za rok 2020, příprava daňového přiznání FO, novinky 2021, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Janou Pilátovou, auditorkou, daňovou poradkyní, členkou výkonného výboru Komory auditorů ČR. 

Lektorka pro Vás vypracovala 3 příklady z webináře (Autorka odpovědí: Ing. Jana Pilátová).

 

  • Příklad: Vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty


Zadání:

Fyzická osoba, která v daňovém přiznání za rok 2020 vykáže daňovou ztrátu, se rozhodla využít možnosti o tuto ztrátu snížit dodatečně základy daně za roky 2019 a 2018.

 

Otázka:

Jak bude postupovat, jestliže se chce vzdát práva na uplatnění daňové ztráty v následujících zdaňovacích obdobích (tzn. v letech 2021 – 2025)?

 

Řešení:

Toto vzdání se musí poplatník učinit vůči správci daně ve lhůtě pro podání daňového přiznání za rok 2020. Lhůta pro podání tohoto oznámení sleduje osud lhůty pro podání daňového přiznání. Nelze pro ni samostatně využít institut navrácení lhůty v předešlý stav podle § 37 daňového řádu. Po zmeškání uvedené lhůty tedy již vzdání se práva není možné.

 

Toto vzdání se se vztahuje na všechna následující zdaňovací období a na celou daňovou ztrátu (a to i na změny její výše na základě doměření), nelze ho tedy uplatnit jen na některá následující zdaňovací období nebo jen vůči části daňové ztráty.

 

Z oznámení o vzdání se práva uplatňovat daňovou ztrátu musí být zřejmé, ve vztahu k jaké daňové ztrátě se činí. Pokud poplatník podá oznámení o vzdání se práva na uplatnění daňové ztráty po lhůtě, správce daně ho o tom v souladu se zásadou vstřícnosti vyrozumí, aby se poplatník mylně nedomníval, že se práva na uplatnění ztráty vzdal, zatímco tomu tak není. Pokud bude oznámení o vzdání se práva trpět vadami, vyzve správce daně poplatníka k jejich odstranění podle § 74 daňového řádu.

 

Smyslem tohoto institutu je omezit prodloužení lhůty pro stanovení daně podle § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů. Tím, že se poplatník vzdá uplatnění ztráty do budoucna, již není potřeba prodlužovat lhůtu pro stanovení daně za tato budoucí zdaňovací období ani za období, za které je daňová ztráta stanovena, viz nová úprava § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů.

 

Formulář pro vzdání se práva uplatnit ztrátu v následujících 5-ti letech zatím na webových stránkách státní zprávy není k dispozici. Je tedy třeba sledovat vývoj, eventuálně počítat s variantou vlastní textace samostatné přílohy k daňovému přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020.

 

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.


Zdroje:

• Zákon č. 299/2020 Sb. (účinnost od 1.7.2020), Čl. III Přechodná ustanovení bod 1.
„Zákon č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (poznámka: tj. od 1.7.2020), se použije na daňovou ztrátu pravomocně stanovenou za zdaňovací období, které skončilo ode dne 30. června 2020; tuto daňovou ztrátu lze uplatnit i ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které se tato daňová ztráta stanoví.“
• Důvodová zpráva k novele zákona o daních z příjmů, která byla provedena zákonem č. 299/2020 Sb.
Ing. Jana Pilátová


Datum vložení: 26. 1. 2021
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorkou Ing. J. Pilátovou