Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Změny v DPH od září 2020

Dne 8. 10. 2020 proběhl seminář DPH – praktické zkušenosti + změny v DPH 2020/2021, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Ivanou Langerovou, daňovou poradkyní. Níže je materiál poskytnutý paní Ing. Langerovou.

Změny v DPH od září 2020

 

Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).

 

Novela zákona o DPH nabývá účinnosti od 1. září 2020 s výjimkou ustanovení týkajících zvláštního režimu pro cestovní službu uvedeného v § 89 odst. 3 až 20, které nabývají účinnosti až od 1. ledna 2022.

 

Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

  1. Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie.
  2. Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady).
  3. Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.
  4. Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu.

 

Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), neboť vybrané změny uvedené ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. 1. 2020 do zákona o DPH. O tomto možném postupu byla dne 22. ledna 2020 zveřejněna Informace k novele zákona o DPH s plánovou účinností od 1. 1. 2020. 

 

Nabytím účinnost novely zákona o DPH postupují daňové subjekty od 1. září 2020 výlučně pouze podle zákona o DPH.

 

Největší obavy vznikly ohledně důkazních prostředků dokládajících přepravu zboží do jiného členského státu.

 

Tato problematika bude upřesněna v chystané Informaci GFŘ, kde bude konstatováno, že novela směrnice o DPH přináší novou možnost v oblasti prokazování přepravy a odeslání zboží pro účely osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu podle § 64 zákona o DPH. Nová možnost se vztahuje zejména na případy, kdy pořizovatel uskutečňuje přepravu nebo odeslání a nemá vliv na dosavadní možnosti prokazování přepravy nebo odeslání zboží.

 

Nová možnost prokazování přepravy a odeslání byla zavedena v čl. 45a nařízení č. 282/2011.

 

Jednou z podmínek pro uplatnění osvobození od daně u dodání zboží do JČS podle § 64 zákona o DPH je splnění podmínky přepravy zboží. Zboží musí být skutečně fyzicky odesláno nebo přepraveno z tuzemska do JČS. Přepravu nebo odeslání zboží musí uskutečňovat plátce neboli prodávající, pořizovatel nebo jimi zmocněná třetí osoba.

 

Nová možnost byla zavedena zejména pro případy, kdy přepravu zboží uskutečňuje pořizovatel a plátce vystupující jako prodávající nemá kontrolu nad přepravou zboží, avšak musí přepravu zboží pro účely osvobození od daně prokázat. Nevztahuje se na případy, pokud prodávající nebo pořizovatel uskutečňuje přepravu nebo odeslání zboží svými vlastními dopravními prostředky.

 

Plátce (prodávající) může předpokládat, že k odeslání nebo přepravě zboží z tuzemska do JČS došlo, pokud disponuje kombinací důkazů uvedených v čl. 45a odst. 1 nařízení č. 282/2011. Tento předpoklad zajistí plátci, že podmínka přepravy zboží je pro účely uplatnění osvobození od daně u dodání zboží do JČS splněna. V případě, že by kombinace důkazů neodpovídala skutečnosti, kterou správce daně zjistil, pak nelze považovat podmínku přepravy za splněnou.

 

Pokud plátce není schopen zajistit kombinace důkazů, nemůže využít předpokladu o tom, že zboží bylo přepraveno či odesláno do JČS.

 

Avšak plátce stále může prokázat přepravu zboží jinými důkazními prostředky. Tyto důkazní prostředky nemusejí odpovídat důkazům vymezeným v čl. 45a nařízení č. 282/2011, nicméně musí prokazovat skutečný fyzický pohyb zboží z tuzemska do JČS, jako tomu bylo doposud.

 

Zavedením čl. 45a nařízení od 1. 1. 2020 resp. jeho implementace v § 64 odst. 5 novely zákona o DPH, nemá tedy vliv na dosavadní možnosti prokazování přepravy nebo odeslání zboží. Nová možnost přináší plátci pro vybrané případy vyšší míru právní jistoty u prokazování přepravy zboží pro účely osvobození od daně, pokud bude disponovat vybranou kombinací důkazů.

 

  • Pokud Vás zajímají aktuální informace, novinky a změny v DPH, tak právě pro Vás jsou připraveny naše semináře ZDE.

 

  • Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 13. 10. 2020
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál poskytnutý lektorkou Ing. I. Langerovou, GFŘ