Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Změny v uplatňování DPH od 1. 7. 2021 - Ing. I. Langerová

Dne 13. 5. 2021 proběhl seminář DPH – výklad a řešené příklady 2021 + aktuality, vedený oblíbenou lektorkou Ing. Ivanou Langerovou, daňovou poradkyní.   

Záznam celého webináře je možné si zakoupit V181/21.   

Níže je materiál poskytnutý paní Ing. Langerovou. 

Od 1. 7. 2021 dochází ke změnám v uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u elektronického obchodování (tzv. e-commerce). Tyto změny se týkají pravidel pro určení členského státu zdanění a ovlivní zejména prodejce zboží, kteří uskutečňují prodeje zboží do jiných členských států EU koncovým zákazníkům například prostřednictvím e-shopů.

V této souvislosti dochází také k rozšíření zvláštního režimu jednoho správního místa (tzv. One Stop Shop), který umožňuje odvést DPH, která náleží jinému členskému státu prostřednictvím tuzemského správce daně. Použitím zvláštního režimu odpadne nutnost registrace k DPH v jiném členském státě u vybraných plnění. Do tohoto zjednodušujícího režimu lze podávat přihlášky k registraci již od 1. 4. 2021 s tím, že odvod DPH s jeho využitím bude možný od 1. 7. 2021.

Přestože je novela zákona o DPH k těmto změnám dosud v legislativním procesu (sněmovní tisk č. 867/0), Finanční správa již připravila pro širokou veřejnost základní informace.

Níže jsem se je pokusila shrnout a trošku zjednodušit:

 

  • ONE STOP SHOP (OSS)

Zvláštní režim jednoho správního místa 

Kdo může využít OSS?

- prodejci zboží na dálku (e-shopy) zákazníkům do EU
- poskytovatelé služeb zákazníkům v EU
- provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) 

K čemu slouží OSS?

OSS slouží pouze k odvodu DPH v ČR u vybraných plnění, která jsou poskytována přeshraničně koncovým spotřebitelům (B2C) do jiných států EU a u kterých vzniká dodavateli povinnost odvodu DPH v členském státě spotřebitele (členský stát spotřeby). Dodavatel (uživatel OSS) se registruje do režimu OSS a odvádí DPH pouze v jednom členském státě EU (tedy v ČR), ačkoliv se jedná o přeshraniční plnění v EU

3 režimy v OSS:

- režim Evropské unie (režim EU) – pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU
- dovozní režim – pro osoby se sídlem nebo provozovnou v EU nebo pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU zastoupené zprostředkovatelem
- režim mimo Evropskou unii (režim mimo EU) – pro osoby se sídlem nebo provozovnou mimo EU  

U jakých plnění je možné odvádět DPH přes OSS?

- přeshraniční prodej zboží na dálku mezi členskými státy EU – dříve zasílání zboží (režim EU)
- poskytnutí služby poskytovatelem v EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim EU)
- dodání zboží, které usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní (digitální platforma) v rámci jednoho členského státu (režim EU)
- prodej dovezeného zboží do 150 EUR na dálku z třetí země přímo koncovému spotřebiteli v EU (dovozní režim)
- poskytnutí služby poskytovatelem mimo EU osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v EU (režim mimo EU)  

Je použití odvodu DPH přes OSS povinné?

- Použití zvláštního režimu jednoho správního místa (OSS) není povinné, ale výrazně zjednodušuje uživatelům odvod DPH u vybraných plnění, u nichž má být DPH vybraná v jiném členském státě EU.
- Zpravidla pokud osoba nevyužije OSS, vzniká jí u vybraných plnění povinnost registrace a odvodu DPH v každém členském státě spotřeby, kde je dodáno zboží nebo poskytnuta služba; nebo v případě prodeje dovezeného zboží do 150 EUR na dálku vzniká povinnost odvodu DPH při dovozu zboží obvykle zákazníkovi.

Kdo je správcem daně OSS?

Správcem daně zvláštního režimu jednoho správního místa je Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště pro Brno I.

  • REŽIM EU

Základní informace 

Režim EU v tuzemsku může využít pouze osoba, která uskutečňuje vybraná plnění povolená pro režim EU a zaregistruje se do tohoto režimu. Režim EU je zaměřen zejména na odvod DPH u přeshraničních plnění v rámci EU. Pouze provozovatel elektronického rozhraní uvádí v režimu EU i vnitrostátní dodání zboží, která usnadňuje provozovatel elektronického rozhraní.

 

Režim EU je určen pro:
- osobu, která má v tuzemsku sídlo
- osobu, která má v tuzemsku provozovnu, nemá-li na území EU sídlo
- provozovatele elektronického rozhraní, který nemá na území EU sídlo ani provozovnu a usnadňuje dodání zboží se zahájením a ukončením odeslání nebo přepravy zboží v tuzemsku

 

V rámci režimu EU lze přiznávat a odvádět DPH z následujících plnění:

- Prodej zboží na dálku osobě, pro kterou není pořízení zboží předmětem daně (koncovému spotřebiteli) do jiného členského státu EU (dříve „zasílání zboží“)
- Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani (koncovému spotřebiteli) v jiném členském státu EU
- Dodání zboží osobě nepovinné k dani v rámci tuzemska, které usnadňuje zahraniční osobě provozovatel elektronického rozhraní (více zde: Informace pro provozovatele elektronického rozhraní)

 

Registrace

Podmínkou registrace do režimu EU je registrace k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba.
Osoba, která je již registrovaná jako plátce nebo identifikovaná osoba, postupuje dále dle registrace do režimu EU.
Osoba, která není registrovaná jako plátce ani jako identifikovaná osoba, se nejprve registruje dobrovolně jako plátce nebo identifikovaná osoba. Registraci provede podáním Přihlášky k registraci k dani z přidané hodnoty na daňovém portálu Finanční správy v části Registrace. Registraci k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba podává osoba svému místně příslušnému správci daně.

 

Registrace do režimu EU

Registrace do režimu EU je možná až po obdržení rozhodnutí o registraci k DPH jako plátce nebo identifikovaná osoba od správce daně.
Osoba povinná k dani, která hodlá používat režim EU v tuzemsku, je povinna podat přihlášku k registraci.

Registrace je možná pouze elektronicky na daňovém portále Finanční správy prostřednictvím formuláře v části Zvláštní režim jednoho správního místa (MOSS/OSS). Po vyplnění formuláře je třeba podání přihlášky autentizovat jedním z následujících způsobů:

  1. s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
  2. s využitím přístupu se zaručenou identitou (např. NIA nebo eObčanka),
  3. prostřednictvím daňové informační schránky (Portál Moje daně – přihlášení do DIS+).

Součástí žádosti o registraci je i žádost o přístup uživatele do autentizované části daňového portálu ve zvláštní aplikaci pro OSS – režim EU, kde se později podávají daňová přiznání. Žádosti o přístup mohou být podány i po registraci, například pokud bude uživatel žádat o přístup pro další osoby.

 

Přístup do portálu OSS v režimu EU je umožněn přímo žadateli nebo i jiným osobám. Přístup do autentizované zóny může být udělen z následujících titulů:
- Osoba povinná k dani – žadatel
- Osoba jednající na základě pověření (např. zaměstnanec)
- Zástupce na základě plné moci
Po podání přihlášky do režimu EU obdrží žadatel od správce daně rozhodnutí o registraci do režimu EU. Členský stát EU, ve kterém se žadatel registruje do režimu EU, se považuje za tzv. členský stát identifikace (ČSI).

Po registraci probíhá vstup do autentizované zóny portálu v režimu EU stejným způsobem, jakým byla autentizována registrace nebo žádost o přístup.

 

Kdy lze podat přihlášku k registraci?

Žadatel může podat přihlášku do režimu EU před zahájením uskutečňování plnění ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém plánuje začít uskutečňovat plnění. 

Příklad: Žadatel, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, chce používat režim EU od 1. 10. 2021. Přihlášku do režimu EU podává nejpozději do 30. 9. 2021.

Žadatel může podat přihlášku do režimu EU i po uskutečnění plnění v příslušném zdaňovacím období, ale přihlášku podává nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém uskutečnil plnění. 

Příklad: Žadatel, který je plátcem nebo identifikovanou osobou, prodal dne 15. 7. 2021 zboží koncovému spotřebiteli v Německu a zboží bylo přepraveno z ČR do Německa. Místem plnění, tj. státem, ve kterém má být prodej zdaněn, je Německo, neboť prodejce již přesáhl v rámci prodeje zboží na dálku (tzn. zasílání zboží do JČS) celkový limit 10 000 EUR. Aby se nemusel registrovat k DPH v Německu, rozhodl se využívat k odvodu DPH režim EU. Nejpozději do 10. 8. 2021 musí podat přihlášku k režimu EU v České republice, ve které uvede první datum uskutečnění plnění.

 

Od kdy je možné používat režim EU po podání přihlášky?

Registrace je účinná od prvního dne zdaňovacího období následujícího po podání přihlášky k registraci, nebo od data uskutečnění vybraného plnění, které žadatel uvedl v přihlášce k registraci.

V případě podání přihlášky k registraci v období od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021 je registrace do režimu EU účinná od 1. 7. 2021 a DPH v rámci tohoto režimu lze odvádět u plnění uskutečněných nejdříve 1. 7. 2021. 

Daňové přiznání

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí. V daňovém přiznání uvádí uživatel celkovou hodnotu všech plnění bez DPH (základ daně dle § 36 zákona o DPH), platnou sazbu daně daného členského státu spotřeby a příslušnou výši DPH z uskutečněných plnění rozdělených podle jednotlivých členských států spotřeby. V daňovém přiznání v režimu EU se neuvádí ostatní plnění, na která nelze režim EU použít, ani nárok na odpočet daně na vstupu z přijatých zdanitelných plnění (více viz Nárok na odpočet daně).

 

Lhůta pro podání daňového přiznání

Daňové přiznání musí být podáno nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení příslušného zdaňovacího období, tj. kalendářního čtvrtletí.

Prvním zdaňovacím obdobím, pro které lze režim EU v OSS použít, je třetí čtvrtletí 2021, tzn. období od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021. Daňové přiznání za třetí čtvrtletí roku 2021 musí být podáno do 31. 10. 2021.

 

Nulové daňové přiznání

Zaregistruje-li se osoba do režimu EU, podává také tzv. nulové daňové přiznání, pokud neuskuteční ve zdaňovacím období žádné plnění, které spadá do režimu EU.

 

Jak podat:

Daňové přiznání se podává výhradně v autentizované části daňového portálu ve zvláštní aplikaci pro OSS - režim EU.

 

Co lze uvést do daňového přiznání

a) Prodej zboží na dálku

Do daňového přiznání v režimu EU se prodej zboží uvádí pouze v případě prodeje zboží na dálku (přeshraničně) koncovému spotřebiteli. Zboží musí být odesláno nebo přepraveno z členského státu identifikace (ČR) nebo z provozovny v jiných členských státech než v členském státě identifikace. Státem ukončení přepravy může být jakýkoliv členský stát, a to včetně ČR, nebo členský stát, kde je umístěna provozovna, pokud je dodržena podmínka, že zboží je dodáno přeshraničně.

 

Příklad:

Český e-shop se sklady v ČR a na Slovensku může do daňového přiznání v režimu EU uvést dodání z obou skladů do jakéhokoliv členského státu EU, pokud je splněna podmínka, že k dodání zboží dochází přeshraničně. Lze tedy uvést i dodání zboží ze skladu v ČR spotřebiteli na Slovensko a ze skladu na Slovensku spotřebiteli v ČR.

Dodání zboží z českého skladu spotřebiteli v ČR a ze slovenského skladu spotřebiteli na Slovensku se uvádí do standardního českého, respektive slovenského přiznání k DPH.

 

b) Poskytnutí služby osobě nepovinné k dani

Do daňového přiznání v režimu EU se uvádí přeshraniční poskytnutí služeb konečnému spotřebiteli. Služby musí být poskytnuty pouze z členského státu identifikace (ČR) nebo ze stálých provozoven, které se nachází v jiných členských státech než v členském státě identifikace. Současně služby musí být poskytnuty pouze do členských států odlišných od členského státu identifikace a členského státu, kde je umístěna provozovna. Poskytnutí služeb do těchto států se uvádí do tuzemského daňového přiznání.

Služby může uvést pouze osoba usazená v EU (neusazená používá režim mimo EU).

 

Příklad č. 1:

Česká softwarová společnost má sídlo v ČR a provozovnu v Estonsku. Do daňového přiznání v režimu EU může uvést prodej softwaru spotřebitelům v jakémkoliv členském státě, kromě ČR a Estonska. Prodej softwaru spotřebitelům v ČR nebo Estonsku se uvede do standardního českého, respektive estonského přiznání k DPH.

Příklad č. 2:

Český řemeslník se sídlem v ČR poskytne službu vztahující se k nemovité věci u zákazníka v Německu. DPH z poskytnutí této služby uvede do daňového přiznání OSS v režimu EU.

 

Měna v daňovém přiznání

- Daň se vyčíslí v eurech a platí se na zvláštní účet Finanční správy vedený v eurech.
- Pro přepočet u plnění v jiné měně než euro se použije směnný kurz Evropské centrální banky zveřejněný pro:
- poslední den zdaňovacího období, nebo
- nejbližší následující den, pokud pro poslední den zdaňovacího období není kurz zveřejněn.
- Pro vyčíslení daně u oprav se použije směnný kurz použitý u původního plnění.
- Kurzy ECB.

 

  • DOVOZNÍ REŽIM

Základní informace

Dovozní režim (IOSS - Import One Stop Shop) v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa OSS slouží k odvodu DPH:

- z prodeje dovezeného zboží na dálku, které není předmětem spotřební daně a jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (takové zboží se také označuje jako „zboží nízké hodnoty“).

Jedná se o dodání zboží, které je dodavatelem nebo na jeho účet fyzicky odesláno nebo přepraveno z 3. země (např. USA, Čína) pořizovateli do členského státu EU.

Při použití dovozního režimu dodavatel odvádí DPH namísto pořizovatele zboží (konečného spotřebitele), který by daň jinak musel odvádět v rámci celního řízení celnímu úřadu při dovozu zboží. Dodavatel zbaví pořizovatele zboží povinnosti odvést DPH při dovozu.

Dovozní režim je zejména určen pro dodavatele usazené v EU, ale také usazené mimo EU, kteří prodávají například prostřednictvím e-shopu své zboží dovezené z 3. země přímo koncovému spotřebiteli v EU. Dovozní režim mohou rovněž využít provozovatelé elektronických rozhraní usazená v EU, ale také usazená mimo EU, pro prodeje vlastního zboží dovezeného z 3. země přímo koncovému spotřebiteli, nebo usnadňují-li prodej zboží dovezeného z 3. země skutečnému dodavateli.

 

Důvody pro zavedení dovozního režimu

Tento systém odvodu DPH u dováženého zboží dosud neexistoval. Pořizovatel zboží až po příchodu zboží v rámci celního řízení zjistil, v jaké výši má být DPH odvedena, a odváděl ji celnímu úřadu buď přímo, nebo s využitím služby celního zástupce (např. pošty, přepravce či celní deklarace). Navíc zboží, jehož vlastní hodnota nepřesáhla 22 EUR, bylo od DPH zcela osvobozeno. Toto osvobození se však od 1. 7. 2021 ruší a z každého zboží dovezeného ze země mimo EU musí být odvedena DPH (výjimku má zboží např. pro humanitární účely a podobné). Osvobození od DPH při dovozu zboží je zrušeno zejména proto, aby se srovnaly podmínky pro tuzemské a unijní výrobce, kteří musejí odvádět DPH ze zboží, které nepřesáhne vlastní hodnotu 22 EUR. Osvobození od DPH zvýhodňovalo zahraniční prodejce oproti unijním, a často také vedlo k daňovým únikům kvůli podhodnocování dováženého zboží.

Zboží dovážené ze třetích zemí, jehož vlastní hodnota nepřesahuje 150 EUR (s výjimkou alkoholických výrobků, parfémů, toaletních vod, tabáku a tabákových výrobků), zůstává i nadále osvobozeno od cla.

 

Dovozní režim je určen pro:

- Osobu, která má v tuzemsku sídlo, nebo
- Osobu, která má v tuzemsku provozovnu, nemá-li na území EU sídlo, nebo
- Osobu, která nemá sídlo ani provozovnu na území EU a pověřila zprostředkovatele, aby jejím jménem a na její účet plnil povinnost vyplývající z dovozního režimu.

Osoby, které nemají sídlo ani provozovnu na území EU, nemohou dovozní režim používat samostatně, ale musí vždy pověřit zprostředkovatele.

Osoby usazené v EU mohou využívat dovozní režim samostatně, ale mohou rovněž pověřit zprostředkovatele, aby za ně plnil povinnost vyplývající z dovozního režimu.

 

Musí projít zboží celní řízením i v případě použití dovozního režimu?

Ano, i na zboží spadající do dovozního režimu je nezbytné podat dovozní celní prohlášení. V případě použití dovozního režimu předkládá dodavatel přepravci či osobě, která bude provádět celní řízení, takzvané daňové evidenční číslo pro účely dovozního režimu (tzv. IOSS číslo) a další údaje potřebné k celnímu řízení. IOSS číslo obdrží dodavatel po registraci do dovozního režimu. Předložení IOSS čísla v rámci celního řízení zajistí, že celní úřad osvobodí zboží od DPH a propustí je do volného oběhu. DPH odvede dodavatel v rámci dovozního režimu.

 

Co když dovozní režim dodavatel nepoužije?

V případě, že dodavatel nepoužije dovozní režim pro odvod DPH u prodeje zboží na dálku, pak DPH obvykle odvádí pořizovatel zboží
- přímo celní správě (nebo celnímu zástupci) prostřednictvím standardního celního řízení nebo
- osobě, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty (např. poště nebo kurýrní společnosti).

 

  • REŽIM MIMO EU

Základní informace

Režim mimo EU v tuzemsku může využít pouze
- osoba, která nemá na území EU sídlo ani provozovnu a nepoužívá tento režim v jiném členském státě.

V rámci režimu mimo EU lze přiznávat a odvádět DPH z následujících plnění:
- poskytnutí služby osobě nepovinné k dani (typicky koncovému spotřebiteli) s místem plnění na území Evropské unie.


Registrace

Osoba, která se chce registrovat do režimu mimo EU, nemusí být plátcem ani identifikovanou osobou.
Osoba povinná k dani, která hodlá používat režim mimo EU v tuzemsku, je povinna podat přihlášku k registraci. Přihláška k registraci do režimu mimo EU je podávána správci daně – Územnímu pracovišti Brno I.
Registrace je možná pouze na daňovém portále Finanční správy, kde je po vyplnění formuláře potřeba podání přihlášky potvrdit prostřednictvím registračních údajů (e-mailovou adresou).
Žadatel může podat přihlášku do režimu EU před zahájením uskutečňování plnění ve zdaňovacím období předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém plánuje začít uskutečňovat plnění.

 

Příklad: Žadatel chce používat režim mimo EU od 1. 10. 2021. Přihlášku do režimu mimo EU podává nejpozději do 30. 9. 2021.

Žadatel může podat přihlášku do režimu mimo EU i po uskutečnění plnění v příslušném zdaňovacím období, s tím, že přihlášku podává nejpozději do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém uskutečnil plnění.

 

Příklad: Žadatel poskytl službu (např. oprava střechy) koncovému spotřebiteli v České republice dne 15. 7. 2021. Místem plnění, tj. státem, ve kterém má být prodej zdaněn, je Česká republika. Nejpozději do 10. 8. 2021 musí žadatel podat přihlášku k režimu mimo EU například v České republice, ve které uvede první datum uskutečnění plnění. Daňové přiznání, ve kterém uvede i DPH z tohoto poskytnutí služby, musí podat nejpozději do 31. 10. 2021.

 

Správce daně přidělí žadateli na základě přihlášky unikátní přístupové údaje pro vstup do autentizované části portálu v režimu mimo EU.

Přístup do portálu OSS v režimu mimo EU je umožněn přímo žadateli nebo i jiným osobám. Přístup do autentizované zóny může být udělen z následujících titulů:
- Osoba povinná k dani – žadatel
- Osoba jednající na základě pověření (např. zaměstnanec)
- Zástupce na základě plné moci

 

 

  • Aktuální nabídka SEMINÁŘŮ/WEBINÁŘŮ + VIDEO KURZŮ (záznamů z webinářů) ZDE.

  • Všechny VIDEO KURZY – záznamy z webinářů naleznete ZDE.

 

Datum vložení: 14. 5. 2021
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: materiál poskytnutý lektorkou Ing. I. Langerovou