Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Zpět na seznam informací

Zřízení neveřejného rejstříku – změna zákona č. 304/2013 Sb.

Evidence skutečných majitelů

Od 1. 1. 2018 na základě změny zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících, byl zřízen neveřejný rejstřík, do kterého právnické osoby registrují své tzv. skutečné majitele. Registrace se týká všech právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku vedeném rejstříkovým soudem, přičemž podnikatelské subjekty mají dle informací rejstříku povinnost zápisu do 1. 1. 2019, neziskové organizace do 1. 1. 2021. 

Skutečného majitele je povinna i každá nezisková organizace znát, a to v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Nejedná se v tomto případě o „vlastnictví“, ale jedná se o rozhodování a uplatňování kontroly. Skutečným majitelem je tedy fyzická osoba, resp. fyzické osoby, které uplatňují rozhodující vliv v právnické osobě. 

Skutečným majitelem je v souladu se zákonem u spolku, obecně prospěšné společnosti, společenství vlastníků jednotek, církve, náboženské společnosti nebo jiné právnické osoby podle zákona upravujícího postavení církví a náboženských společností fyzická osoba,

1. která disponuje více než 25 % jejích hlasovacích práv,
2. která má být příjemcem alespoň 25 % z jí rozdělovaných prostředků, nebo
3. která je členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu anebo v postavení obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle bodu 1 nebo 2. 

Skutečným majitelem je v souladu se zákonem u nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti fyzická osoba, která je v postavení

1. zakladatele,
2. svěřenského správce,
3. obmyšleného,
4. osoby, v jejímž zájmu byla založena nebo působí nadace, ústav, nadační fond, svěřenský fond nebo jiné uspořádání bez právní osobnosti, není-li určen obmyšlený, a
5. osoby oprávněné k výkonu dohledu nad správou nadace, ústavu, nadačního fondu, svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti.

Zápis do evidence skutečných majitelů se provádí prostřednictví formuláře, který je k dispozici na webových stránkách justice.cz, konkrétně je k nalezení spolu s dalšími informacemi zde https://issm.justice.cz/.

Komplexní přehled našich školení naleznete ZDE.  

Datum vložení: 3. 12. 2018
Vložila: Alena Šlaisová, BRZO vzdělávací centrum
Zdroj: Materiál zpracovaný lektorkou Ing. M. Nebuželskou, www.justice.cz