Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Daňový balíček 2017/18

Kód semináře:

S40/17

Datum:                        Další termíny podobných seminářů najdete zdezde a zde.

9. 11. 2017 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

RNDr. Ivan Brychta, daňový poradce

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno

Obsah:

Cílem semináře je seznámení účastníků se změnami v daňové oblasti pro roky 2017 a 2018, a to zejména v souvislosti s přijatým daňovým balíčkem - zákonem č. 170/2017 Sb., který novelizuje mimo jiné i zákon o daních z příjmů, zákon o DPH nebo daňový řád. V rámci výkladu bude zdůrazněno, co ze změn je možné použít již pro rok 2017. Obsah semináře bude přizpůsoben aktuálnímu vývoji legislativy v době konání semináře.

  1. Změny v daních z příjmů pro fyzické osoby (snížení „paušálních“ výdajů a možnost kombinace s daňovým zvýhodněním na děti, daň stanovená paušální částkou, vypořádání spoluvlastnictví, příjmy ze závislé činnosti malého rozsahu, změny pro slevy na dani pro invalidní osoby, zvýšení daňového zvýhodnění na vyživované děti a úprava podmínek pro výplatu bonusu, zvýšení daňových výhod pro spoření na penzi a soukromé životní pojištění a další)
  2. Změny v daních z příjmů pro právnické osoby (osvobození bezúplatných příjmů vybraných veřejně prospěšných poplatníků, zásadní změny pro rodinné fundace, změny v podmínkách snížení základu daně podle § 20 odst. 7, limity příspěvků na tvorbu FKSP a sociálních fondů a další)
  3. Další změny v daních z příjmů (úprava vymezení majetku a jeho ceny - právo stavby, vyřazení stavby v souvislosti s výstavbou, změny v odpisování - např. u nehmotného majetku, nabytí spoluvlastnických podílů, technické zhodnocení provedené podnájemcem, u majetku příspěvkových organizací a dobrovolného svazku obcí)
  4. Změna v zákoně o rezervách
  5. Změny v zákoně o DPH (změny ve vymezení okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění a povinnosti přiznat DPH, úprava pravidla pro přiznávání DPH ze záloh, rozšíření tuzemské přenesené daňové povinnosti, vracení uplatněného odpočtu a další postupy při nedoloženém odcizení, ztrátě či zničení majetku, nespolehlivý plátce versus nespolehlivá osoba, změny pro společníky společnosti - dřívějšího sdružení bez právní subjektivity - ve vztahu k DPH a další)
  6. Změny dalších daňových zákonů - daňového řádu (změna úročení u daňového odpočtu, hrazení daně platební kartou), zákon o dani z hazardních her
  7. Další změny v návaznosti na legislativní proces


Výklad bude ilustrován na příkladech a bude doplněn aktuálními stanovisky GFŘ a MF k dané problematice. Rovněž budou zdůrazněny nové postupy ve srovnání s dřívějšími.

Účastníci obdrží bohatý podkladový materiál dobře využitelný v praxi. Během semináře budou zodpovězeny dotazy k probírané problematice.


Pozn.:

Při výkladu je využíván pracovní materiál a dataprojektor.
Cena: Kč 1.200,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o daních z příjmů, DPH a případně další předpisy dle programu semináře s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 880,- včetně DPH.