Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Informace o našich lektorech  

Ing. Václav
Benda

- BVO.CZ s.r.o., specialista na oblast DPH

 

Vystudoval VŠE v Praze. Od roku 1990 pracoval na Ministerstvu financí v odboru nepřímých daní a podílel se na přípravě zákona o DPH, který nabyl účinnosti 1. ledna 1993. Od roku 1993 působil na Ministerstvu financí jako vedoucí oddělení legislativy DPH a v této funkci se také podílel na přípravě a projednávání nového zákona o DPH, který nabyl účinnosti dnem vstupu České republiky do Evropské unie 1. 5. 2004. Dlouhodobě působí jako lektor a autor řady publikací a článků k DPH, podílel se na vzdělávání pracovníků územních finančních orgánů. Od roku 2004 působí v soukromé poradenské sféře (firma BVO.CZ s.r.o.), v níž se specializuje na poradenskou činnost v oblasti DPH.  

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Uplatňování DPH

 

RNDr. Petr Beránek

- daňový poradce, ředitel společnosti ADAR, s.r.o., www.adar.cz

 

Absolvent matematicko-fyzikální fakulty UK, daňovým poradce od roku 1994, jednatel společnosti ADAR – Agentura daňových rad. s.r.o., milovník hor a extrémní turistiky. Má dlouholeté lektorské zkušenosti, učitel na VŠ Institut Franka Dysona, přednáší pro mnohé organizace. Je členem metodické rady SÚ pro neziskové organizace, členem sekce pro neziskové organizace KDP, autor publikace Cizí měny a kurzové rozdíly (ANAG, 9. vydání) a řady odborných článků.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Cizí měny, kurzové rozdíly – účetní a daňový pohled, zahraniční cestovní náhrady

 • Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek

 • Přiznání k dani z příjmů právnických osob

 • Silniční daň – výklad zákona, DaP. Cestovní náhrady.

 • Závěrka včetně uzávěrkových operací, práce s výkazy

 • EET

 • Komplikované účetní případy + novinky

 • Novela zákona o korporacích

 • Lektor v rekvalifikačním kurzu Daňový specialista

 

Ing. Dagmar Beránková

- auditorka, daňová poradkyně, soudní znalec

 

Předsedkyně výboru Svazu účetních Severní Morava, z.s. Působí jako auditorka, daňová poradkyně a soudní znalkyně v oblasti účetnictví. Má podnikovou praxi v různých ekonomických funkcích, je zkušenou a dlouholetou lektorkou, přednáší pro odbornou veřejnost.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Přiznání k DzP neziskové organizace, změny

 

 

RNDr. Ivan Brychta

- daňový poradce

 

Daňový poradce od roku 1995, má více jak dvacetiletou praxí v daňovém, účetním a ekonomickém poradenství, včetně spolupráce na auditech společností. Kromě daňového poradenství se věnuje rozsáhlé přednáškové činnosti z oblasti daní a účetnictví, je autorem či spoluautorem řady odborných daňových publikací a svými články z daňového práva a účetnictví přispívá do různých odborných periodik.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Novinky v daních a účetnictví a cestovném

 

  

Ing. Pěva Čouková

- auditorka, daňová poradkyně

 

Auditorka, daňová poradkyně, zakladatelka Účetního a mzdového portálu www.ucetni-portal.cz, členka Sekce účetnictví KDP ČR, Neziskové sekce KDP ČR, Sekce DPH KDP ČR, zkušební komisař pro kvalifikační zkoušku žadatelů o povolání daňového poradce, stálý host Výboru pro účetní výkaznictví Komoře auditorů ČR. Přednášková činnost je zaměřena zejména na účetnictví v návaznosti na ZDP, DPH a zákon o korporacích. Dále je přednášková činnost zaměřena na obce a veřejný sektor. Je aktivní v publikační činnosti jako autorka mnoha odborných knih např. Účetní a daňové transakce v návaznosti na zákon o korporacích 2015, Průvodce českými účetními standardy v návaznosti na rozpočtová pravidla, zákon o obcích a další právní předpisy 2018 - VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY + TEORIE (zaměřeno na obce) a mnoho dalších.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru: momentálně nemá žádnou přednášku

 

 

Ing. Ilona Divišová

- daňová poradkyně

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Daňové přiznání FO komplexně

 • Lektor v rekvalifikačním kurzu Daňový specialista

 

 

Mgr. Petra Dolejšová

- advokátka a jednatelka AK eLegal

 

Advokátka a jednatelka AK eLegal. Specializuje se na právo v oblasti marketingu, médií, ochranu osobnosti a duševního vlastnictví. Ze soudních síní a kanceláře ráda odbíhá školit i právem nepolíbené posluchače, kterým dokazuje, že právo se dá servírovat vtipně, prakticky a bez paragrafů. Za svou praxi již proškolila přes tisíc začínajících i zkušených podnikatelů. Stovkám jednotlivců i firem pomohla konkrétním problémům v oblasti online práva předejít nebo je vyřešit. Je také autorkou řady článků k této problematice, jak v právně, tak podnikatelsky a marketingově zaměřených médiích.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru: momentálně nemá žádnou přednášku

 

 

Bc. Jitka Dvořáková

- ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno

 

Je absolventkou bakalářského studijního oboru Právo sociálního zabezpečení na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V oblasti důchodového pojištění se pohybuje od března 1989, kdy nastoupila jako referent na odbor sociálních věcí Národního výboru města Brna. V souvislosti s převodem agendy důchodového pojištění na okresní správy sociálního zabezpečení se stala 1.9.1990 zaměstnankyní Městské správy sociálního zabezpečení Brno. Na pozici referenta oddělení důchodového pojištění pracovala v letech 1989 – 2004, v letech 2005 – 2016 pracovala jako vedoucí oddělení důchodového pojištění MSSZ Brno a od října 2016 pracuje jako ředitelka odboru důchodového pojištění MSSZ Brno. Pravidelnou lektorskou činnost zahájila v lednu 2017.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Důchodové pojištění

 

 

Jiřina Fráňová

Lektorka ukončila svou přednáškovou činnost 

 

Dlouhodobě působila jako uznávaná lektorka v oblasti nemocenského pojištění zaměstnanců a důchodového a nemocenského pojištění OSVČ. Od roku 1990 pracovala na Městské správě sociálního zabezpečení Brno jako vedoucí oddělení OSVČ, vedoucí odboru sociálního pojištění, vedoucí odboru nemocenského pojištění a od roku 2015 ve funkci ředitelky odboru nemocenského pojištění.

 

V současné době je již mimo aktivní službu.

 

 

JUDr. Miloš Hejmala

- advokát, specialista, odborný konzultant a lektor v oboru pracovní právo

 

Řídí vlastní advokátní kancelář, zaměřuje se na individuální i kolektivní pracovní právo a má za sebou více jak 35 let specializované praxe. Věnuje se lektorské činnosti v oboru pracovního práva, dále zabezpečení tzv. "manažerské přípravy" v oboru pracovního práva pro firemní management na všech stupních řízení.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Pracovní právo, zákoník práce a související předpisy, novely

 

Ing. Jiří Hlaváč, Ph.D.

- auditor a daňový poradce, soudní znalec

 

Specialista na oceňování, strukturování transakcí, due diligence, projekty fúzí, strategické poradenství a restrukturalizace. Je lektorem v několika vzdělávacích programech a členem katedry financí a oceňování podniku VŠE Praha. Je držitel ceny Daňař & daňová firma roku v kategorii Daňová kancelář snů roku 2012.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Společnost s.r.o., účetnictví, daně, aktuální stav

 

 

Ing. Jindřich Klaška

- Odvolací finanční ředitelství Brno, Ředitel odboru DPFO


Ředitel odboru DPFO na Odvolacím finančním ředitelství v Brně. Má pětadvacetiletou zkušenost s daní z příjmů fyzických osob z FŘ v Brně, kde působil jako metodik a podílel se na novelách zákona o daních z příjmů. Je spoluautorem formuláře daňového přiznání na dani z příjmů fyzických osob a také se věnuje aplikaci ustanovení daňového řádu do praxe. Lektorskou činností se zabývá 20 let.

  

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Daň z příjmu FO

 • Daňové přiznání k DzP FO – výklad a souvislý příklad, novinky

 • Lektor v rekvalifikačním kurzu Daňový specialista 

Ing. Jiří Klíma

- daňový poradce, prezident Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR


Daňový poradce od roku 1998, člen představenstva Sdružení účetních a daňových poradců v Brně, zkušební komisař Komory daňových poradců ČR. V rozsáhlé lektorské činnosti se zaměřuje na daně z příjmů fyzických i právnických osob a na daň z přidané hodnoty.


Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Účetní závěrka, dopad na přiznání k dani z příjmů PO

 • Daňové aktuality, změny souvisejících předpisů

 • Změny v účetnictví, daních z příjmů a DPH

 • DPH ve vztahu k EU a třetím zemím

 • DPH v návaznosti na účetnictví a DzP

  

Ing. Růžena Klímová

- specialistka a konzultantka mzdového účetnictví

 

Po ukončení Vysoké školy ekonomické v roce 1971 se věnovala jako vedoucí pracovník problematice odměňování zaměstnanců v obchodní organizaci, poté na ČVUT a odbornou praxi v této sféře završila desetiletou činností na Ministerstvu zahraničních věcí.
Přednáškovou a publikační činností se zabývá od roku 1997. V současné době publikuje odborné články především u společnosti Verlag Dashofer, v nakladatelství Wolters Kluwer, společnosti OSWALD a u dalších vydavatelů. Je autorem a spoluautorem několika publikací o mzdách vydávaných nakladatelstvím Verlag Dashofer a OSWALD a odborným garantem Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy akreditovaných vzdělávacích rekvalifikačních kurzů pro mzdové účetní a personalisty. Specializuje se na mzdové účetnictví v celé jeho šíři. Přednáškovou činnost provozuje aktivně v rámci celé České republiky jak pro podnikatelskou sféru, tak rozpočtovou sféru. Vzhledem k dlouholeté praxi v oblasti odměňování zaměstnanců poskytuje odborné výklady všem, kteří pracují v personálních a mzdových útvarech všech typů zaměstnavatelů.

  

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Mzdové aktuality a návrhy změn

 • Mzdová účtárna aktuálně 

 

JUDr. Alena Kučerová

- odbornice a lektorka v oblasti ochrany osobních údajů v ČR i v zahraničí

 

Řadu let působila na vedoucích pozicích v Úřadu pro ochranu osobních údajů, dále jako ředitelka útvaru ochrany informací v poradenské společnosti, v současné době působí jako bezpečnostní konzultant v SW společnosti s mezinárodní působností. Je spoluautorkou publikací "Ochrana osobních údajů v otázkách a odpovědích" (Polygon, 2010) a "Ochrana osobních údajů v praktických příkladech" (Polygon, 2013). Je soudním znalcem v oboru – technické obory – ochrana osob, majetku a informací. V současné době se intenzivně věnuje problematice GDPR se zaměřením na praxi v ČR.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru: momentálně nemá žádnou přednášku

 

 

Ing. Hanuš Kytler

- specialista na daň z příjmů ze závislé činnosti, Finanční úřad pro Jihomoravský kraj

 

Ve Finanční správě pracuje od roku 1991 v oblasti daně ze mzdy a následné daně ze závislé činnosti.
Od účinnosti zákona č . 586/1992 Sb., o daních z příjmů (1. 1. 1993) se věnuje dani ze závislé činnosti.
V současnosti je metodikem daně ze závislé činnosti na Finančním úřadě pro Jihomoravský kraj.
Přednáškové činnosti se věnuje více jak 25 let.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Roční zúčtování mezd a změny ve zdaňování příjmů ze ZČ

 

 

Ing. Ivana Langerová

- daňová poradkyně

 

Pracuje jako daňový poradce od roku 1996. Je specialistkou na oblast DPH, kterou se zabývá od samotného zavedení této daně v ČR v roce 1993. Několik let pracovala jako metodička na Finančním ředitelství v Brně. Lektorské činnosti se zaměřením právě na daň z přidané hodnoty se úspěšně věnuje přes 20 let.   


Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • DPH – praktické zkušenosti + novely

 • Uplatňování DPH

 • DPH – výklad a řešené příklady

 

 

Ing. Miroslava Nebuželská

- auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

 

Auditor, člen Komory auditorů České republiky, CISA (Certified Information Systems Auditor), člen ISACA, účetní expert (certifikace v systému Svazu účetních), člen Metodické rady Svazu účetních pro neziskové organizace, člen Výboru pro veřejný sektor KAČR. Poradce a lektor v oblasti účetnictví a daní nestátních neziskových organizací (aktivní spolupráce s Asociací veřejně prospěšných organizací, Fórem dárců a mnoha dalšími významnými subjekty v sektoru nestátních neziskových organizací). Kromě nestátního i státního neziskového sektoru se specializuje na konsolidace dle CAS i IFRS, účtování a daně při fúzích a akvizicích, prodeji podniku, rozdělení firmy či jiné formě přeměn a dále obecně na účetní a daňovou problematiku právnických osob. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze, specializace Informační technologie a Účetnictví a finanční řízení podniku, doplněnou semestrálním studiem na University of Stirling ve Velké Británii. 7 let pracovala ve společnosti Procter & Gamble, poté se začala věnovat auditorské a poradenské činnosti. Dnes působí jako výkonný ředitel a partner v auditorské a poradenské společnosti 22HLAV.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Účetnictví a daně neziskových organizací a novinky

 

 

Ing. Eva Nedorostková

přední odborník na daň z příjmů právnických osob

Do nedávné doby pracovnice Generálního finančního ředitelství, přední odborník na daň z příjmů právnických osob. Dlouhodobě se zabývá lektorskou činností.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Daň z příjmů PO – problémové okruhy + novely

 • Daňové přiznání k DzP PO, výklad a souvislý příklad

 

 

Ing. Igor Pantůček

- daňový poradce


Daňový poradce (zkušební komisař KDP ČR) poskytující právní poradenství a finančně-ekonomické rady v oblasti daní, odvodů, poplatků a dalších souvisejících přímo s daněmi. Specializace clo a intrastat, daň z přidané hodnoty, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daňová evidence, leasing, mezinárodní zdaňování, neziskové organizace, silniční daň, spotřební daň, správa daní a poplatků a účetnictví.


Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • DPH + roční vypořádání DPH

 

 

Ing. Luboš Pavlík

- VZP Brno

 
Vedoucí oddělení správy registrů a peněžních operací Regionální pobočky Brno Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Působí především v oblasti správy pojištěnců systému veřejného zdravotního pojištění, kategorizace plátců pojistného, výběru pojistného a procesům vedoucím k minimalizaci nedovýběru pojistného. Lektorskou činností v systému veřejného zdravotního pojištění se zabývá od roku 1993.Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Zdravotní pojištění

 

 

Ing. Jana Pilátová

- auditorka, daňová poradkyně

Auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR, členka Národní účetní rady.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Řešené účetní případy v praxi + aktuality

 • Účetní závěrka ve vazbě na daň z příjmů – daňové a účetní problémy + novinky v účetnictví

 • Daňová evidence – uzavření roku, příprava daňového přiznání FO, novinky

 

 

Ing. Miluše Procházková

- specialistka na daň z příjmů ze závislé činnosti

  

Bývalá zaměstnankyně finanční správy, kde se věnovala problematice zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků. Lektorskou činností se zabývá již dvacet let.


Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru: momentálně nemá žádnou přednášku

 

 

Ing. Jana Rusmanová

- Odvolací finanční ředitelství Brno, ředitelka sekce nepřímých daní

 

Pracuje od roku 1998 ve finanční správě, kde se věnuje především dani z přidané hodnoty, a to jako metodik Finančního ředitelství v Brně, posléze Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj. Od roku 2016 je ředitelkou sekce nepřímých daní na Odvolacím finančním ředitelství.  Zabývá se také lektorskou a přednáškovou činnosti související s výkladem zákona o DPH a aktuální problematikou DPH, a to jak pro potřeby finanční správy, tak odborné veřejnosti. Od roku 2010 je aktivní i v publikační činnosti, je spoluautorkou knihy Daňová evidence (Nakladatelství ANAG) a interaktivní aplikace ASPI Navigátor DPH (Wolters Kluwer).

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • DPH – výklad, příklady, daň. přiznání, změny v DPH

 • Aktuality DPH a novely

 • Lektor v rekvalifikačním kurzu Daňový specialista

 

Ing. Tomáš Smutný

- generální ředitel QI GROUP a.s.

- odborník na mzdovou problematiku a personalistiku (v rámci informačního systému QI, uznávaný lektor seminářů a workshopů)

Účastníci seminářů, webonářů, workshopů, rekvalifikačních kurzů oceňují jeho odborné znalosti, promyšlenou metodiku a kvalitní podkladový materiál.

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru:

 • Mzdová a personální problematika - semináře, webináře i vícedenní školení

  Nemocenské pojištění a pojistné na sociální zabezpečení - semináře, webináře i vícedenní školení

 • Lektor v rekvalifikačním kurzu Mzdové účetnictví

PhDr. Hana Štěpánková

- odbornice a lektorka v oblasti ochrany osobních údajů v ČR i v zahraničí

 

Odbornice a lektorka v oblasti ochrany osobních údajů v ČR i v zahraničí. 14 let pracovala jako tisková mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů, přednášela na mezinárodních konferencích o ochraně osobních údajů. Aktuálně se věnuje problematice GDPR a toto téma také v současnosti lektoruje.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru: momentálně nemá žádnou přednášku

 

 

JUDr. Bořivoj Šubrt

- předseda AKV Praha – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, odborný poradce v oblasti pracovního práva

 

Zakladatel a od roku 1992 předseda AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů, autor některých odborných publikací, například každoroční Abeceda mzdové účetní, Pracovnělékařské služby, Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha (všechny knihy ANAG Olomouc), Mzdy (Wolters Kluwer), lektorská praxe v oblasti pracovního práva více jak 35 let.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru: momentálně nemá žádnou přednášku

 

 

Mgr. Ing. Jan Valtr

- advokát

 

Advokát AK eLegal. Specializuje se na právo v oblasti obchodních korporací, insolvenční a trestní právo. Má zkušenosti jak ze soudních síní, tak ze školicích akcí, které jsou určeny jak začínajícím, tak i zkušeným podnikatelům.

 

Témata přednášek lektora v našem vzdělávacím centru: momentálně nemá žádnou přednášku