Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Informace o zpracování osobních údajů 

Zpracování se řídí podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. Nařízení jednotně platí v celé EU, účinnost od 25. května 2018.

 

Správce osobních údajů:

Ing. Zdenka Brzobohatá – BRZO vzdělávací centrum, Brno, Hluboká 3, PSČ 639 00

IČ: 462 65 228, DIČ: CZ435927403, telefon: 775 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz, web: www.brzo.cz.

 

1)     Rozsah osobních údajů:

 

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které jste uvedli v přihláškách na semináře a rekvalifikační kurzy nebo v objednávkách předplatného na semináře. Jedná se o tyto údaje:

a)     Identifikační údaje:

 • jméno a příjmení, titul
 • datum narození (u podnikatelů FO též IČ a DIČ)
 • místo narození (v případě rekvalifikačních kurzů)
 • dosažené vzdělání a věk – nad 18 let (v případě rekvalifikačních kurzů)


b)    
Kontaktní údaje:

 • adresa fakturační a zasílací
 • adresa bydliště (v případě rekvalifikačních kurzů)
 • telefonní čísla, fax
 • e-mailová adresa


V případě, že jste při objednávání vzdělávací akce kontaktní osobou nebo zaměstnancem Vaší firmy (obchodní  společnosti), tak zpracováváme Vaše jméno a příjmení, titul, e-mailovou adresu a telefon.


c)   
Údaje o Vámi objednaných vzdělávacích akcích včetně čísel Vašich bankovních účtů, dalších platebních podmínek, reklamací apod.


Pokud jste naši dodavatelé nebo je zastupujete, případně jste zaměstnanci našich dodavatelů, tak zpracováváme tyto Vaše osobní údaje: identifikační údaje, kontaktní údaje a údaje o službách a zboží, které jsou předmětem plnění smlouvy, čísla Vašich bankovních účtů a další platební podmínky.


2)     Účel zpracování a právní základ zpracování:

 

a)     Vaše údaje zpracováváme (bez Vašeho souhlasu) z důvodu vyřízení objednaných vzdělávacích akcí, z důvodů plnění obchodních smluv a dále v souladu s platnými zákony o účetnictví, DPH, daních z příjmů a dalšími zákony a předpisy. Uchováváme je po nezbytně nutnou dobu uvedenou v právních předpisech, nejdéle po dobu 10 let od jejich vzniku.

 

b)    V rekvalifikačních kurzech dále zpracováváme osobní údaje v souladu právními předpisy uvedenými v akreditaci MŠMT ČR (pověření pro příslušný vzdělávací program). Povinnou dokumentaci, která obsahuje osobní údaje, uchováváme po dobu platnosti akreditace (3 roky od jejich vzniku).

 

c)     Osobní údaje jsou také uvedené v „Osvědčení o rekvalifikaci“ s celostátní platností, kopii osvědčení jsme povinni uchovávat po dobu existence našeho vzdělávacího centra.

Přehled platných akreditací MŠMT ČR udělených našemu vzdělávacímu centru najdete na: https://www.brzo.cz/akreditace/

 

d)    Vaši e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce nebo objednávce využíváme při zasílání nabídek našich vzdělávacích akcí nebo sdělení důležitých informací souvisejících s organizováním a průběhem našich vzdělávacích akcí (změna termínu, místa či lektora apod.), a to bez Vašeho souhlasu (jedná se o náš oprávněný zájem). Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů pro účely tohoto přímého marketingu (na náš e-mail: brzo@brzo.cz), nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

3)     Pokud si vyžádáte zasílání nabídek našich vzdělávacích akcí na Vaši e-mailovou adresu, pak Vám budeme zasílat e-mailové nabídky po dobu 5 let. Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu je náš oprávněný zájem. Vznesete-li námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu (na náš e-mail: brzo@brzo.cz), nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

4)    Vaše osobní údaje zpracovává správce osobních údajů (tj. naše vzdělávací centrum). Naši zaměstnanci, kteří přijdou do styku s osobními údaje, jsou zavázání povinností mlčenlivosti po dobu pracovního poměru i po jeho ukončení a jsou poučeni o zásadách bezpečného nakládání s osobními údaji.

 

K Vašim osobním údajům mají také přístup dodavatelé a jejich zaměstnanci, kteří zajišťují pro nás IT služby a servis, případně další služby.  S nimi máme uzavřené zpracovatelské smlouvy, ve kterých jsou zavázáni k zajištění ochrany a bezpečnosti Vašich osobních údajů. Hlavním dodavatelem těchto služeb je společnost IMPnet s.r.o. Šimáčkova 137, 628 00 Brno, se kterou máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu za účelem zpracování a ochrany osobních údajů v rámci poskytování služby: správa našich webových stránek. Společnost IMPnet s.r.o. má se svými dodavateli (dalšími zpracovateli osobních údajů) uzavřené zpracovatelské smlouvy za účelem zpracování a ochrany osobních údajů. Seznam všech dodavatelů - zpracovatelů společnosti IMPnet s.r.o. je dostupný vždy v aktuální verzi na www.impnet.cz. Budete-li chtít, tak Vám pošleme seznam všech našich dodavatelů, kteří přicházejí do styku s Vašimi osobními údaji.

5)    V našem vzdělávacím centru Vaše osobní údaje zpracováváme tak, aby byly chráněny a aby nedošlo k jejich zničení, zneužití či ztrátě. Údaje v elektronické formě jsou uloženy v PC a chráněny heslem proti neoprávněnému přístupu a v papírově formě jsou uloženy v uzamčených skříňkách. Místem uložení je kancelář správce na Anenské ulici č. 10, Brno, PSČ 602 00. V případě, že zaměstnanci opouštějí kancelář, tak jsou povinni ji uzamknout.

 

6)     Při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

 

7)     Mezi Vaše práva související se zpracováním Vašich osobních údajů patří:

 

 • Právo kdykoliv si vyžádat informace, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a obrátit se na nás s jakýmkoliv i jiným dotazem týkajícím se námi zpracovávaných osobních údajů.

 

 • Právo na opravu Vašich osobních údajů. Pokud zjistíte, že některé osobní údaje, které zpracováváme, jsou chybné, neúplné nebo se změnily, upozorněte nás na tuto skutečnost a my neprodleně údaje opravíme.

 

 • Právo na výmaz - „právo být zapomenut“ – t. zn., že vymažeme všechny Vaše osobní údaje s výjimkou těch, které zpracováváme v souladu s příslušnými zákony. Případně můžete požádat o omezení zpracování osobních údajů.

 

 • Právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů pro přímé marketingové účely (viz bod 2 d) a 3) tohoto dokumentu. Po vznesení této námitky nebudou nadále Vaše osobní údaje zpracovávány a nebudou Vám zasílány  nabídky vzdělávacích akcí a související informace.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování v jiných případech než proti přímému marketingu. Pokud neprokážeme oprávněné důvody ke zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, pak nadále nebudeme Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

 • Právo získat své osobní údaje, které jste nám poskytli a předat je jiné společnosti.

 

 • Právo podat stížnost u dozorového orgánů (Úřad pro ochranu osobních údajů, ul. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7).

 

8)    Kontaktní údaje na správce osobních údajů jsou uvedeny v úvodu této „Informace o zpracování osobních údajů“.


9) V případě, že provedeme aktualizaci „Informací o zpracování osobních údajů“, tak Vás budeme informovat (na této naší webové stránce).