Informace, přihlášky:

tel.: +420 775 242 496

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

PODMÍNKY ÚČASTI NA VZDĚLÁVACÍCH AKCÍCH A ZKOUŠKÁCH V PREZENČNÍ FORMĚ (vyplývající z mimořádných opatření MZČR)

1) Ve vnitřních prostorách je třeba používat ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa) - respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu), naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).

Tato povinnost se netýká přednášejících.

Více zde:

https:https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/07/Mimoradne-opatreni-ochrana-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-7-2021-do-odvolani.pdf

https://www.mzcr.cz/wp-content/uploads/2021/08/Zmena-mimoradneho-opatreni-ze-dne-30-7-2021-k-ochrane-dychacich-cest-s-ucinnosti-od-31-8-2021.pdf


2) Na vzdělávací akci (seminář, školení, rekvalifikační kurz) a na rekvalifikační zkoušce v prezenční formě se zakazuje účast osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19. 


3) Při prezenci na vzdělávací akci je účastník (účastnice) povinen(a) prokázat, že:

a) absolvoval(a) nejdéle před 7 dny RT-PCR s negativním výsledkem, nebo

b) absolvoval(a) nejdéle před 72 hodinami rychlý antigenní test (RAT) s negativním výsledkem, který provedl zdravotnický pracovník, nebo

c) byl(a) očkován(a) proti onemocnění covid-19 a očkování doloží certifikátem za podmínky, že uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu, nebo

 d) prodělal(a) laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (RAT) nebo RT-PCR testu neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) na místě podstoupí rychlý antigenní test (RAT) určený pro sebetestování (test si přinese – jde o použití laickou osobou), jehož výsledek je negativní, nebo

f)
na místě prokáže, že podstoupil(a) rychlý antigenní test (RAT) za dozoru zdravotnického pracovníka prostřednictvím on-line služby nejdéle před 24 hodinami a prokáže absolvování tohoto testu a jeho negativní výsledek potvrzením poskytovatele zdravotních služeb.

Povinnost organizátora vzdělávací akce při prezenci na akci:

V opatření MZ se nařizuje organizátorovi vzdělávací akce
u osoby, která musí splňovat podmínky podle bodu I/16, při vstupu na akci splnění těchto podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, zakazuje se organizátorovi takovou osobu vpustit na tuto akci.


Více zde:


Další opatření:

  • V přednáškové místnosti nebo v učebně jsou zajištěny dostatečné rozestupy mezi účastníky.
  • Přednáškové prostory jsou před seminářem nebo rekvalifikačním kurzem desinfikovány a pravidelně větrány.
  • Občerstvení na seminářích je hygienicky zabalené.
  • K dispozici je desinfekce rukou.


Vloženo: 16. 9. 2021
Aktualizováno: 30. 9. 2021
Zdroj: www.mzcr.cz

Za BRZO vzdělávací centrum: Zdenka Brzobohatá