Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Přiznání k dani z příjmů neziskových organizací za rok 2020, upozornění na změny v roce 2021. WEBINÁŘ - W13/21 (původně seminář S13/21)


Kód semináře:             WEBINÁŘ W13/21 (původně seminář S13/21)

Datum:                              Aktuální termíny seminářů daní zde a zde.

18. 2. 2021 (čt)

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Dagmar Beránková, auditorka, daňová poradkyně, soudní znalec

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W13/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S13/21):

 • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

 • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

 • Přihlášku Vám potvrdíme.

 • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

 • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

 • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

 • Následně po skončení webináře Vám bude zaslán přístup k videu (záznamu z webináře).


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Webinář je určen:

 • Pro nestátní neziskové organizace, tj. organizace, které nebyly zřízeny za účelem podnikání - účtující podle vyhlášky  504/2002 Sb. Jedná se zejména o spolky (bývalá občanská sdružení), svazy, organizace zaměstnavatelů, zájmová sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace, školské právnické osoby, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, honební společenstva a další organizace nezaložené za účelem podnikání.
 • Lektorka též poukáže na základní rozdíly u státních neziskových organizací, zejména příspěvkových organizací.

Obsah:

Rekapitulace potřebných předpisů pro nestátní neziskové organizace (veřejně prospěšné poplatníky)

 • Příprava na účetní závěrku (vazba na zákon o účetnictví, zřizovatele, statutární orgán)
 • Inventarizace fyzická, dokladová a tzv. kombinovaná, proúčtování inventarizačních rozdílů
 • Analýza účtů, tedy kontrolní vazby v účetnictví (účty aktiv, pasiv, nákladů a výnosů, podrozvaha)
 • Závěrkové operace (časové rozlišení, dohady, přecenění kursem k 31. 12., odpisy, opravné položky apod.)
 • Účtování dotací
 • Dary, darovací smlouvy, způsob účtování, vliv na daň z příjmu
 • Dědictví
 • Účetní závěrka – změny v účetních výkazech

 

Sestavení přiznání k dani z příjmu

 • Formulář daňového přiznání
 • Veřejná prospěšnost dle zákona o dani z příjmů
 • Příjmy, výdaje, náklady, výnosy
 • Rozdíl mezi širokým a úzkým základem daně
 • Příjmy (jsou předmětem daně, osvobozené, nejsou předmětem daně)
 • Dary osvobozené nebo zahrnuté do základu daně

 

Novela zákona o dani z příjmů

 • Stravenkový paušál
 • Změna vstupní ceny u DHM z 40 na 80 Kč
 • Změna v daňovém odpisování
 • Zrušení kategorie nehmotného majetku v zákoně o dani z příjmu
 • Lhůty pro podání přiznání (změny pro rok 2021)

Základní rozdíly u státních neziskových organizací, zejména příspěvkových organizací.

 

Pozn.:

Při výkladu je využíván podkladový materiál, který obdrží účastníci předem.
Následně po webináři bude účastníkům poslán přístup k videu - záznamu z webináře.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál + video záznam. Doporučujeme zákon o DzP a účetní předpisy.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.