Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Seminář: Účetnictví, závěrka a daně neziskových organizací v roce 2020 a novinky pro rok 2021

Kód semináře:

S43/20

Datum:                              Aktuální termíny seminářů účetnictví a daní zde a zde.

8. 12. 2020 (út)       

Čas:

9:00-14:00 h

Lektor:

Ing. Miroslava Nebuželská, auditor, člen Komory auditorů ČR, certifikovaný účetní expert, CISA, člen ISACA

Místo:

Klub MK, Vlhká 21, Brno 

Informace k zajištění bezpečného styku a hygieny na semináři budou uvedeny na vstupních vratech a na nástěnce v chodbě na Vlhké 21. 

Prosíme účastníky semináře, aby byli vybaveni rouškami, pokud jejich nošení nebude zrušeno, aby při prezenci a pohybu v místnostech dodržovali aktuálně stanovené odstupy a dodržovali základní hygienické zásady. U prezence a na toaletách bude připravena dezinfekce na ruce. 

K podpisu u prezence obdrží každý svou tužku, materiály budou zaslány předem, účastníci si je přinesou vytištěny sebou. Osoba u prezence bude vybavena rouškou a rukavicemi.


Bude připraven dostatek míst na sezení (s předepsanými odstupy) a zajištěny další aktuálně platné hygienické pokyny (včetně větrání místností).

Žádáme účastníky, aby dotazy na přednášející lektory vznášeli zásadně ze svého místa u stolu, nejlépe podle pokynů přednášejícího. 

Občerstvení: větší bageta zabalená přímo ve výrobě, možnost dalšího občerstvení u pronajímatele místností

----------------------------------------------------------------------------------------------


Obsah: 

Chcete se dozvědět nebo si zopakovat jaké jsou základní účetní povinnosti nestátní neziskové organizace v roce 2020? Na co si dát pozor při sestavování účetní závěrky za rok 2020? Jaká platí pravidla pro zjištění daňové povinnosti (daň z příjmů) neziskové organizace za rok 2020? Jaké ostatní daně jsou pro neziskovou organizaci relevantní?

Jaké jsou povinnosti neziskové organizace v evidenci tržeb? Jaké jsou schválené nebo plánované změny v účetnictví, dani z příjmů i v návazných oblastech fungování neziskové organizace pro rok 2021? Jaké legislativní změny byly schváleny během nouzového režimu a v dalších měsících v souvislosti s COVID-19?

 

Program

 

Seminář se bude konkrétně soustřeďovat zejména na:

 • Shrnutí základní právní legislativy a změn s dopadem na ekonomiku a finanční řízení neziskových organizací

 • Změny a praktická aplikace některých obecně – ekonomických předpisů u neziskových organizací – rejstříky, evidence tržeb, veřejná prospěšnost, podnikání

 • Účetnictví nestátních neziskových organizací v roce 2020

  • Významné účetní povinnosti neziskových organizací u nestátních i rozpočtových a příspěvkových organizací dle zákona o účetnictví

  • Vybrané účetní metody nestátních neziskových organizací – dlouhodobý majetek, účtování bezúplatných příjmů – dary, dotace, veřejná sbírka, dědictví,…., přeceňování na reálnou hodnotu, opravy účtování minulých let

  • Účetní závěrka za rok 2020 – výkazy, příloha v účetní závěrce

  • Hlavní a vedlejší činnost ve výkazu zisku a ztráty

 • Daň z příjmů právnických osob za rok 2020

  • Veřejně prospěšný poplatník

  • Daňové režimy používané veřejně prospěšnými poplatníky

  • Předmět daně – co je a co není předmětem daně, pro koho a za jakých podmínek

  • Osvobození – jaké příjmy lze osvobodit a kdo a za jakých podmínek může osvobození uplatnit

  • Snížení základu daně a podmínka využití získané daňové úspory

  • Zdanění přijatých darů

 • Ostatní daně – silniční, DPH, daň z nemovitostí,... - vybrané poznámky

 • Novinky v účetních a daňových předpisech relevantní pro neziskové organizace platné pro 2020/2021
 • Legislativní změny v oblasti neziskových organizací zavedené či schválené v souvislosti s COVID-19

 

Cílová skupina

 

Kurz je určen finančním manažerů, účetním a dalším ekonomickým pracovníkům neziskových organizací, účetním firmám a samostatným účetním pracujícím pro neziskovou sféru, daňovým poradcům, auditorům. Mezi neziskové organizace, pro které je školení relevantní, patří zejména spolky (bývalá občanská sdružení) včetně svazů a jiných typů sdružení, sdružení právnických osob, nadace a nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, ústavy, církevní organizace a náboženské společnosti, honební společenstva, a další organizace nezaložené za účelem podnikání. Základní účetní a kompletní daňová část je relevantní i pro rozpočtové a příspěvkové organizace.Pozn.:

Výklad s využitím podkladového materiálu a dataprojektoru.

Přihlášení účastníci obdrží odkazy na materiály, které doporučujeme si vytisknout a mít k dispozici.

Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně občerstvení a materiál. Doporučujeme zákon o DzP, účetní předpisy a občanský zákoník.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: Kč 990,- včetně DPH.