Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Účetní závěrka ve vazbě na daň z příjmů - daňové a účetní problémy + novinky v účetnictví 2021. WEBINÁŘ - W04/21 (původně seminář S04/21)

Kód semináře:                   WEBINÁŘ W04/21 (původně seminář S04/21)

Datum:                               Aktuální účetní semináře najdete zde a zde.

12. 1. 2021 (út) 

Čas:

9:00 - 14:00 h

Lektor:

Ing. Jana Pilátová, auditorka, daňová poradkyně, členka výkonného výboru Komory auditorů ČR

Místo:

Vaše pracoviště, kancelář i domov (původně Klub MK, Vlhká 21, Brno)

Informace pro zájemce o webinář W04/21 (a pro účastníky již přihlášené původně na seminář S04/21):

  • Budete potřebovat PC (notebook) s připojením k internetu a reproduktor nebo sluchátka (případně mikrofon).

  • Zájemci o webinář se mohou přihlásit telefonicky (tel: 775 242 496), e-mailem (brzo@brzo.cz) nebo elektronicky s využitím formuláře Přihláška (zcela dole).

  • Přihlášku Vám potvrdíme.

  • Po úhradě  na náš účet 1766847621/0100 (var. symbol Vaše IČ nebo datum narození) Vám pošleme instrukce k přihlášení, podkladový materiál k webináři a fakturu - daňový doklad.

  • Zálohové faktury zasíláme na vyžádání (poznačte, prosím, do poznámky v závazné přihlášce).

  • Dotazy budete moci pokládat během webináře prostřednictvím chatu. Dotazy můžete také posílat předem.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obsah webináře: 

 

V průběhu tohoto webináře se budeme z účetního hlediska zabývat tím, „co dal a vzal rok 2020“, eventuelně co se připravuje pro rok 2021.

V průběhu našeho pracovního setkání si u jednotlivých účetních okruhů probereme i dopady legislativních změn, které byly vyvolány pandemií COVID – 19, do finančního účetnictví podnikatelských subjektů (např. změny u daně z nabytí nemovitých věcí, dotace na mzdy, zálohy na daň z příjmů, prodloužení lhůty pro konání valných hromad společností s r.o., akciových společností a družstev ve vazbě na odsouhlasení účetní závěrky a rozdělování zisku atd.)


Ve vazbě na přípravu účetní závěrky za rok 2020 si připomeneme na co před uzavřením účetních knih nesmíme zapomenout (např. inventarizace a inventarizační rozdíly, účetní operace týkající se konce roku v oblasti zásob, ocenění krátkodobého i dlouhodobého finančního majetku k rozvahovému dni, na co nezapomenout u pohledávek a závazků, kapitálové účty a dlouhodobé závazky k rozvahovému dni, odpisy a oprávky, opravné položky, rezervy, daň z příjmů – splatná i odložená).


Pozornost bude věnovaná též vlivu velké novely zákona o obchodních korporacích na povinnosti účetních jednotek ve vazbě na účetní závěrky podnikatelů (povinnost zveřejňování účetních závěrek, pravidla pro rozdělování zisku a jiných vlastních zdrojů, zálohy na podíly na zisku, zveřejňování zprávy o vztazích atd.)


Jak nám novela daňového řádu ovlivní okamžik sestavení účetní závěrky za rok 2020?


Novinky pro rok 2021 budou zmíněny podle legislativního stavu, který bude znám ke konci roku a k datu konání.

 

 

Pozn.:

Při výkladu je využíván materiál zpracovaný lektorem, který obdrží účastníci předem.
V průběhu online semináře (webináře) lektor zařadí přestávku (podle potřeby).
Záznam z webináře (video kurz) nebude pořizován.Cena: Kč 1.490,- vč. DPH

V ceně materiál. Doporučujeme účetní předpisy a zákon o DzP s sebou.

Cena pro předplatitele 10 vstupenek: 1 předplatitelská vstupenka.