Ing. Zdenka Brzobohatá

tel.: +420 543 247 975

tel.: +420 543 242 497

e-mail: brzo@brzo.cz

http://www.brzo.cz

Zobrazit menu

Rekvalifikační kurzy ÚČETNICTVÍ (PÚ) - s vazbou na daně - BRZO Brno

- pořádané od r. 1992

 • Rekvalifikační kurzy Účetnictví s dlouholetou tradicí uskutečňujeme podle vzdělávacího programu, který je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Naše vzdělávací agentura má pověření vydávat úspěšným absolventům kurzu osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností pro pracovní činnost účetnictví. K získání osvědčení o rekvalifikaci musí mít účastník kurzu 80 % docházku a úspěšně vykonat závěrečný test. Rozhodnutí o udělení akreditace najdete v modulu Akreditace.
 • Rekvalifikační kurzy jsou určeny nejen začínajícím pracovníkům v oblasti účetnictví a daní. Kurzy využívají také klienti z praxe, aby doplnili, prohloubili a aktualizovali své znalosti a zopakovali si základní pojmy. Kurzy jsou rovněž vhodné pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce nebo zkoušce z účetnictví v rámci VŠ studia. Absolventi mají dobré uplatnění v účtárnách firem a po získání praxe mohou vést účetnictví samostatně. Pro zájemce zajišťujeme další průběžné vzdělávání nezbytné pro praxi - více zde: Semináře a webináře..
 • Forma a rozsah studia: kurzy probíhají prezenční formou v rozsahu 124 vyučovací hodiny (včetně závěrečného testu), není nutné zadávat povinné samostudium, ale pro zájemce jsou připraveny příklady na individuální procvičování (s možností kontroly a konzultace řešení).
 • Vstupní předpoklady: ukončené střední vzdělání (maturitní vysvědčení a nebo výuční list, případně jiný doklad o středním vzdělání), minimální věk – 18 roků.


 • Nejbližší rekvalifikační kurzy účetnictví

 • Termíny (v době jarních školních prázdnin v Brně a hlavních školních prázdnin nejsou přednášky):
 • R2/20: od 10. 9. 2020 do 17. 12. 2020, odpolední 2 x týdně: v úterý a čtvrtek od 16:00 h do 19:20 h, + 3x pátek, závěrečný test 17. 12. 2020, celkem 124 vyučovacích hodin (včetně závěrečného testu).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Dle aktuálního usnesení vlády ČR ze dne 8. října 2020 č. 996
 o přijetí krizových opatření s účinností od 12. do 25. října 2020 je rekvalifikační kurz R2/20 od pondělí 12. 10. 2020 PŘERUŠEN na 14 dní, pokračovat bude dne 27. 10. 2020 v učebně č. 13 na Kudelově ul. s lektorkou Ing. Věru Taranzovou (podle stanoveného programu).

Výuka od 27. 10. 2020 bude pokračovat formou on-line kurzu až do odvolání. 

V Brně 11. 10. 2020                                          Za BRZO vzdělávací centrum: Zdenka Brzobohatá
Aktualizováno 22. 10. 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 • Místo konání: Kudelova 8, Brno (SPŠ stavební).
 • Cena: Kč 6.300,-. Cena rekvalifikačních kurzů je osvobozena od DPH. V ceně jsou zahrnuty: rozmnožené pracovní materiály, interní skripta účetnictví, odborná publikace, zákony (zákon o účetnictví a další účetní předpisy + daňové zákony), formuláře, souvislé příklady, řešené účetní příklady (v elektronické formě) pro nepovinné procvičování, poradenství během kurzu a 1 rok po ukončení kurzu a rekvalifikační zkouška.


 • Přihlášky, podmínky, placení – zde najdete informace o různých způsobech přihlašování , termínech přihlašování, placení, naše bankovní spojení a další obchodní podmínky. Také je zde pro Vás připraven formulář přihlášky k vyplnění na našem webu.

 • Obsah:
  1. Základy účtování a daní:
   • Aktuální právní úprava. Základní zákonné povinnosti podnikatelů.
   • Úvod do účetnictví, účetní knihy a účetní doklady
   • Majetek a kapitál - definice, druhy, oceňování
   • Rozvaha, účty rozvahové, účtování na účtech rozvahových
   • Náklady a výnosy - definice, druhy - základy daňového posuzování
   • VZZ, účty výsledkové, účtování na účtech výsledkových
   • Účtová osnova, účtový rozvrh, druhy účtů
   • Účetní práce od začátku do konce účetního období
   • Mzdová problematika
   • DPH
  2. Účtování v jednotlivých účtových třídách ve vazbě na DPH a daň z příjmů:
   • Účtová třída 2 - pokladní operace, účtování na běžných a úvěrových bankovních účtech, půjčky
   • Účtová třída 3 - pohledávky a závazky, reklamace, zálohy, zápočty, opravné položky
   • Účtová třída 1 - zásoby - pořizování, skladová evidence, způsob A i B
   • Účtová třída 0 - dlouhodobý majetek - pořizování, odepisování (účetní i daňové), vyřazování, technické zhodnocení
   • Účtová třída 4 - vybrané problémy - vklady, rezervy, FO - individuální podnikatel (účet č. 491)
   • Účtová třída 5 a 6 - účtování nákladů a výnosů včetně daňového rozboru. Časové rozlišování nákladů a výnosů, dohadné položky
  3. Další účetní a daňové problémy:
   • Finanční a operativní leasing - výklad a účtování vybraných operací
   • Nákup na úvěr – porovnání s leasingem
   • Automobil v podnikání, silniční daň, cestovné, stravenky
   • Závěrka (včetně uzávěrky), kontrolní vazby
   • Transformace výsledku hospodaření na daňový základ, výpočet daně a čistého VH
   • Sestavení DaP k dani z příjmů PO, DPH a silniční dani
  4. Dílčí a souvislé praktické příklady – zařazované do výkladu v průběhu celého kurzu a na závěr kurzu.
  5. Schválené a očekávané změny v účetnictví a daních – probírané v průběhu kurzu podle vývoje legislativy.
 • Zájemci - účastníci kurzů - obdrží řešené účetní příklady (v elektronické formě) pro nepovinné procvičování. Příklady zpracovaly lektorky BRZO tak, aby svým obsahem navazovaly na výuku v kurzu.
 • Kurzy jsou zaměřeny převážně na podnikatelskou sféru.
 • Lektorky: Ing. Věra Taranzová a Gabriela Hašková - obě účetní poradkyně s víceletou pedagogickou i odbornou praxí v oblasti účetnictví, mezd a daní. Účastníci kurzu oceňují odborné znalosti lektorek, srozumitelnost výkladu, který je založen na praktických příkladech, individuální přístup a vstřícnost při řešení aktuálních odborných problémů i po skončení kurzu.
 • Budete-li se profesně věnovat účetnictví, pak Vám doporučujeme využívat naši nabídku průběžného vzdělávání určeného pro odborníky z praxe, a to semináře - školení - převážně jednodenní kurzy zaměřené především na novinky a problémové případy – viz modul Semináře a webináře.
 • Naše agentura Vám také nabízí možnost rozšíření Vašeho vzdělání, a to absolvováním dalších rekvalifikačních kurzů: Mzdové účetnictví, Daňový specialista – viz modul Rekvalifikace.

 • Můžete se přihlásit: Přihláška k rekvalifikaci